Pre Loader

well being

/Tag:well being

Po szczę­ście do pra­cy czyli well-being Credit Managera

Bez wzglę­du na bran­żę, re­gion czy wiel­kość fir­my, pro­blem wy­stę­po­wa­nia stre­su w pra­cy do­ty­czy nie tyl­ko ka­dry me­ne­dżer­skiej, ale rów­nież pra­cow­ni­ków naj­niż­sze­go szcze­bla. Dane ZUS za ubie­gły rok po­ka­za­ły, że epi­de­mia ko­ro­na­wi­ru­sa jest dla wie­lu z nas du­żym cię­ża­rem, nie tyl­ko fi­zycz­nym. Jak za­uwa­ża Mi­ko­łaj Za­jąc, pre­zes Con­pe­rio, fir­my do­rad­czej zaj­mu­ją­cej się pro­ble­ma­ty­ką ab­sen­cji cho­ro­bo­wej, oprócz tro­ski o zdro­wie swo­je i naj­bliż­szych, do­szła nad­mier­na licz­ba obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z nie­obec­no­ści cho­ru­ją­cych współ­pra­cow­ni­ków, a tak­że ko­lej­ne uciąż­li­we lo­ock­dow­ny oraz trud­na