Pre Loader

eanaliza.pl

//eanaliza.pl

Szybkie i efektywne sprawdzanie zdolności kredytowej kontrahenta możliwe jest przy użyciu odpowiednich narzędzi. W dzisiejszych czasach coraz łatwiej dostępna informacja to tylko początek. Zarządzanie kredytem kupieckim wymaga odpowiedniej analityki, zautomatyzowanych rekomendacji widocznych natychmiast, oszczędzających czas i pieniądze zaangażowanego dotychczas w żmudne analizy finansowe kontrahentów.

  • Skorzystaj z najnowszego w Polsce narzędzia dostarczającego informacji niezbędnych do monitorowania kondycji finansowej kontrahentów na bazie ich eSprawozdań złożonych w KRS.
  • Zapoznaj się z szerokim zakresem funkcjonalnym systemu i sprawdź jak szybko i łatwo można tworzyć wskaźnikowe analizy finansowe.
  • System zapewnia szeroką funkcjonalność połączoną z prostotą obsługi, wielopoziomowym i wieloosobowym dostępem online, zautomatyzowanym importem danych z plików generowanych przez systemy księgowe oraz przejrzystą prezentacją danych.
  • System powstał przy współpracy z ekspertami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

MODELE DYSKRYMINACYJNE

Mo­de­le dys­kry­mi­na­cyj­ne po­wsta­ły po­przez po­łą­cze­nie tra­dy­cyj­nej ana­li­zy wskaź­ni­ko­wej z me­to­da­mi dys­kry­mi­na­cyj­ny­mi i sta­no­wią wy­so­ce efek­tyw­ną me­to­dę syn­te­tycz­nej oce­ny sy­tu­acji fi­nan­so­wej kon­tra­hen­ta. Umoż­li­wia­ją po­dział przed­się­biorstw na pod­mio­ty znaj­du­ją­ce się w do­brej i trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej.

REKOMENDACJA LIMITU

Usta­le­nie wła­ści­we­go li­mi­tu kre­dy­to­we­go jest jed­nym z naj­więk­szych wy­zwań w za­rzą­dza­niu na­leż­no­ścia­mi han­dlo­wy­mi. Z jed­nej stro­ny bierzemy pod uwa­gę siłę fi­nan­so­wą kon­tra­hen­ta a z dru­giej tzw. ape­tyt na ry­zy­ko. Moż­na też po­słu­żyć się od­po­wied­ni­mi na­rzę­dzia­mi okre­śla­jąc po­ziom ewen­tu­al­ne­go kre­dy­tu ku­piec­kie­go.

SZYBKOŚĆ

Tradycyjny proces przygotowywania analizy finansowej jest żmudny i czasochłonny. W większości wypadków obejmuje przygotowanie sprawozdań, często ich wydruk, przepisanie potrzebnych danych do arkusza kalkulacyjnego lub innego narzędzia analitycznego. W eanaliza.pl wszystko dostępne jest po kilku minutach!

BEZBŁĘDNOŚĆ

Digitalizacja powtarzalnych czynności pozwala na eliminację zadań o małej wartości dodanej i przeznaczenie czasu na bardziej kreatywną pracę. Zmniejsza także ryzyko związane ze znużeniem i wynikającym z niego wysokim ryzyku pomyłek. Automatyzacja procesu analizy finansowej pozwala na całkowitą eliminację błędów rachunkowych.

Szeroki zakres analizy

Zakres systemu obejmuje: wskaźniki ogólnej sytuacji finansowej, płynności, zadłużenia i obsługi zadłużenia, sprawności działania oraz rentowności, strukturę procentową rachunku zysków i strat i bilansu oraz analizę dynamiki i zjawisk ekonomicznych.

Łatwy import danych

System jest przygotowany do zautomatyzowanego tworzenia analiz finansowych. Umożliwia import plików bilansu i RZiS generowanych przez systemy księgowe Symfonia lub Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls, oraz plików w formacie *.xml z systemu eKRS.

Projektowanie raportów

Projektowanie zakresu analizy, definiowanie wykresów, komentowanie wyników oraz konfigurowanie raportów. Udostępnianie wybranym Użytkownikom raportów online w systemie. Dostęp do raportów z dowolnego miejsca i urządzenia.

Analizy bez limitu

W ramach abonamentu możesz wykonać dowolna liczbę analiz finansowych, co jest alternatywą dla tradycyjnych raportów handlowych z wywiadowni gospodarczych. Stwórz analizy dla swoich klientów i monitoruj kompleksowo ryzyko całego portfela należności.

Wskaźniki branżowe

System oferuje porównanie otrzymanych wskaźników analizy finansowej firmy z wskaźnikami dla branży. Prezentowane branżowe wskaźniki analityczne są obliczane na bazie danych finansowych udostępnionych przez GUS.

Multi-users

Definiowanie uprawnień dostępu do konta dla współpracowników, udziałowców, akcjonariuszy, partnerów lub klientów. Uprawnienia można definiować w dowolnym czasie oraz dla wybranego zakresu danych. Udostępnianie dla niezalogowanych użytkowników.

rabat dla PICM Associate (PICMa)!

Dla wszystkich PICM Associate (PICMa) zarejestrowanych na stronie PICM mamy:
⇒ darmowy pierwszy miesiąc korzystania z aplikacji
⇒ 30%-owy rabat na wszystkie pakiety

 

Więcej informacji o PICM Associate (PICma) po kliknięciu w obrazek obok

filmy instruktażowe

Poniżej znajdziecie Państwo materiały wideo objaśniające korzystanie z aplikacji oraz najważniejsze funkcjonalności

Pobranie piku z eKRS

Na tym filmie zobaczą Państwo jak pobrać plik ze sprawozdaniem finansowym z zasobów elektronicznych Krajowego Rejestru Sadowego (eKRS).

Import pliku z eKRS

Na tym filmie zobaczą Państwo jak zaimportować pobrany plik z elektronicznym sprawozdaniem finansowym do aplikacji eanaliza.pl.

Import drugiego piku z eKRS

Na tym filmie zobaczą Państwo jak zaimportować drugi pobrany plik z elektronicznym sprawozdaniem finansowym do aplikacji eanaliza.pl i zaktualizować swoją analizę o najnowsze sprawozdania finansowe.

Pytania?

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania – zapraszam do kontaktu:

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. 600 093 372