Pre Loader

Statut

//Statut

STATUT
Fundacji Polski Instytut Credit Management

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1.

1. Fundacja Polski Instytut Credit Management, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Roberta Dyrcza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sylwie Barutowicz-Wieczorek, w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ulicy Bronowicka 19/LU18, w dniu 15 maja 2014 roku, za Nr. Rep A NR 5534/2014.

& 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

& 3.

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą fundacji.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej – „Polski Instytut Credit Management” lub „PICM”. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą pełną lub skróconą przetłumaczoną na języki obce.

& 4.

Fundacja posiada osobowość prawną.

& 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

& 6.

Celami Fundacji są:
1. Działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management)
2. Działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania szeroko rozumianego zawodu Zarządzającego kredytem kupieckim (Credit Management) i innych zawodów związanych z Zarządzaniem kredytem kupieckim (Credit Management)
3. Promocja profesji oraz rozwój zawodowy osób oraz instytucji Zarządzających kredytem kupieckim
4. Promocja badań naukowych, studiów, rozwój wiedzy oraz publikacje związane z szeroko rozumianym Zarządzaniem kredytem kupieckim
5. Kreowanie oraz aktywna promocja wysokich standardów w Zarządzaniu kredytem kupieckim
6. Pomoc w ewentualnym tworzeniu stowarzyszenia zawodowego Zarządzających kredytem kupieckim oraz analityków Zarządzających należnościami
7. Tworzenie oraz utrzymywanie partnerskich relacji z innymi tego typu organizacjami w Europie oraz na świecie
8. Dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki szeroko rozumianego Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management) oraz dziedzin z tym związanych
9. Popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie szeroko rozumianego Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management)

& 7.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji z dziedziny ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management) i dziedzin pokrewnych,
2. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie
3. prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki,
4. inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management), w tym doskonalenia form Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management) jako czynnika wspomagającego działalność gospodarczą przedsiębiorstw,
5. prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji statutowych celów Fundacji,
6. współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczania Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management) i przedmiotów pokrewnych,
7. wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Fundacji,
8. wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków uczniowskich i studenckich kół naukowych w dziedzinach objętych działalnością Fundacji,
9. wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
10. utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi, samorządami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie działań zbieżnych z celami Fundacji,
11. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management) i pokrewnych,
12. prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej zarządzających kredytem kupieckim,
13. przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Fundacji,
14. wykonywanie samodzielnie lub zadań zleconych przez osoby prawne, osoby fizyczne, organy państwowe i samorządu terytorialnego w zakresie analizy kredytowej osób prawnych, organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

& 8.

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) stanowiący kapitał założycielski.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

& 9.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) Darowizn, spadków, zapisów
b) Dotacji i subwencji osób prawnych
c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d) Odsetek bankowych
e) Dochodów z majątku Fundacji
f) Dochodów z działalności gospodarczej

& 10.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) Działalność wspomagającą edukację
b) Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
c) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
d) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniu
e) Badanie rynku i opinii publicznej
f) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
g) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
i) Rekrutacja i udostępnianie pracowników

& 11.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

& 12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

& 13.

Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

& 14.

Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako prezes Zarządu.

& 15.

1. Zarząd składa się od 1 – 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, który przewodniczy pracom Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego także z jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.
3. Odpowiednie stanowisko wskazuje Fundator w uchwale o powołaniu danej osoby w skład Zarządu.

& 16.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych Fundacji;
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
d) uchwalanie regulaminów;
e) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji;
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.
5. Zarząd obowiązany jest przestrzegać woli fundatora.

& 17.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu.

 

 

Rozdział V

Członkowie Fundacji

& 18.

Członkiem Fundacji mogą być osoby fizyczne (pełnoletni obywatele polscy lub cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami) i osoby prawne (z siedzibą w kraju i za granicą) na zasadach określonych od §3 do &10 Statutu zajmujący się szeroko rozumianą tematyką ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management).

& 19.

Członkowie Fundacji dzielą się na członków:
a) Członkowie wspierający,
b) Członkowie współpracujący,
c) Członkowie przyjaciele.

& 20.

1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna oraz prawna, która zadeklaruje stałe wsparcie finansowe bądź rzeczowe dla dobra Fundacji.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Fundacji na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się.
3. Członek wspierający ma prawo:
a) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Fundacji
b) uczestnictwa w rocznym posiedzeniu Zarządu podsumowującego prace Fundacji
c) działania w sekcjach naukowych tworzonych przez Fundację
d) publicznego informowania o swoim członkostwie w Fundacji

& 21.

4. Członkiem współpracującym może zostać każda osoba fizyczna uczestnicząca w wykładach, seminariach, szkoleniach oraz wnosząca swój wkład w publikacje Fundacji oraz korzystająca z zasobów Fundacji.
5. Członka współpracującego przyjmuje Zarząd Fundacji na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się.
6. Członek współpracujący ma prawo:
a) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Fundacji
b) uczestnictwa w rocznym posiedzeniu Zarządu podsumowującego prace Fundacji
c) działania w sekcjach naukowych tworzonych przez Fundację
d) być kierownikiem projektów badawczych Fundacji
e) publicznego informowania o swoim członkostwie w Fundacji

& 22.

7. Członkiem przyjacielem może zostać każda osoba fizyczna oraz prawna wspierająca Fundację swoją wiedzą, kontaktami, radą oraz autorytetem.
8. Członka przyjaciela proponuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, która wchodzi w życie po wyrażeniu zgody przez proponowanego członka.
9. Członek przyjaciel ma prawo:
a) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Fundacji
b) działania w sekcjach naukowych tworzonych przez Fundację
c) publicznego informowania o swoim członkostwie w Fundacji

& 23.

Członkowie Fundacji mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu Fundacji w ramach swojej współpracy z Fundacją,
b) aktywnego, zgodnie ze statusem swojego członkostwa, udziału w realizacji celów statutowych Fundacji,
c) przestrzegania ogólnie pojętych norm etyki oraz pozytywnej współpracy z Fundacją.

& 24.

Formy członkostwa można łączyć.

& 25.

1. Członkostwo w Fundacji ustaje na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Fundacji, złożonej Zarządowi Fundacji,
b) wykluczenia członka przez Zarząd Fundacji z powodu naruszania Statutu lub aktów wydanych na jego podstawie, bądź też naruszenia zasad etyki zawodowej,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
d) śmierci członka lub jego ubezwłasnowolnienia,
e) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Fundacji,
f) likwidacji Fundacji.
2. Uchwałę o wykreśleniu, stwierdzającą ustanie członkostwa na skutek zaistnienia zdarzeń określonych w § 11 punkcie 1 podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Od uchwały Zarządu Fundacji w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania do Zarządu Fundacji złożone na piśmie co najmniej 30 dni przed terminem rocznego posiedzenia Zarządu podsumowującego prace Fundacji. Uchwała z posiedzenia jest ostateczna.
4. Przy czym odwołanie od uchwały o wykreśleniu członka podjętej na skutek zdarzenia wymienionego w § 25 punkt 1 litera c nie może wkraczać w merytoryczną ocenę zasadności zapadłych w sprawie wyroków sądu powszechnego, które to orzeczenia wiążą Władze Fundacji.

 

 

Rozdział VI

Rada Programowa

& 26.

1. Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu Fundacji.
2. Rada Programowa jest powołana w celach opiniujących, wspierających i honorowych.
3. W Radzie Programowej zasiadają osoby znane, o ugruntowanej pozycji, sympatyzujące z Fundacją i wspierające ją swym prestiżem.
4. Rada Programowa działa zgodnie z zapisami statutu Fundacji.
5. Wskazane jest posiadanie przez Radę Programową regulaminu, który określi kompetencje, tryb działania i pracy, sposób pracy, podejmowanie uchwał, prawa, obowiązki oraz cele operacyjne.
6. Członków Rady Programowej powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Zarząd Fundacji. W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 13 osób.
7. Rada Programowa, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Fundacji, może tworzyć i znosić zespoły programowe, określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
8. W skład zespołów programowych mogą wchodzić Członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.
9. Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

& 27.

1. Mandat Członka Rady Programowej wygasa z chwilą:
a) podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji o odwołaniu Członka Rady Programowej,
b) doręczenia Przewodniczącemu Zarządu Fundacji, na adres Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu Członka Rady Programowej,
c) śmierci Członka Rady Programowej.
2. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo odwołania całej Rady Programowej, jak również każdego z jej Członków w każdym czasie bez podania przyczyny.

& 28.

Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji oraz przedkładanie Zarządowi Fundacji propozycji działań programowych.

& 29.

1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje:
a) Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej lub co najmniej 1/3 Członków Rady Programowej, lub
b) Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy.
3. Uchwały Rady Programowej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności większości składu Rady Programowej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu Fundacji

& 30.

1. W sprawach zmiany statutu Fundacji właściwy jest Zarząd Fundacji.
2. Zmiany statutu nie mogą zawężać celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

& 31.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.

& 32.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

& 33.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

& 34.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Krakowie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Kraków, dnia 21.06.2018