Pre Loader

Rada Programowa PICM

//Rada Programowa PICM

Rada Programowa Polskiego Instytut Credit Management (PICM) to organ o funkcji doradczej i merytorycznej. Powołany został w celach opiniujących oraz wspierających rozwój Fundacji PICM. W Radzie Programowej PICM zasiadają osoby znane, o ugruntowanej pozycji, sympatyzujące z Fundacją PICM i wspierające ją wiedzą i doświadczeniem. Rada Programowa PICM działa zgodnie z zapisami statutu oraz regulaminu, który określa kompetencje, tryb działania i pracy, sposób pracy, podejmowanie uchwał, prawa, obowiązki oraz inne szczegółowe obszary funkcjonowania.

Główne zadania Rady Programowej:

→ Propozycje oraz opiniowanie programu spotkań CREDIT CLUB PICM

→ Propozycje oraz opiniowanie programu konferencji Credit Risk

→ Opiniowanie nominowanych oraz wybór laureatów Nagród PICM

→ Propozycje oraz opiniowanie programu szkoleniowego PICM

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – Przewodniczący Rady Programowej PICM

Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Piotr Rybicki - Członek Rady Programowej PICM

piotr rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Małgorzata Banaszczyk - Członkini Rady Programowej PICM

Małgorzata Banaszczyk, Lipton

Credit Manager w firmie Lipton. Wcześniej była Kierownikiem ds. Ryzyka Finansowego i Rozwoju Biznesu w fintechu Provema. Pracowała także jako Manager ds. Ryzyka oraz Należności w niemieckiej spółce o zasięgu globalnym. Obecnie i w przeszłości kierowała zespołami windykacyjnymi, wdrażała i usprawniała procesy finansowe, tworzyła politykę kredytową wraz z mapami procesów. Oprócz oceny ryzyka kredytowego kontrahentów, specjalizuje się w obszarze gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, faktoringu oraz ubezpieczeń należności.

W swojej karierze zawodowej pracowała w Dywidag Systems, Guardian, Akcept Finance, Banku Zachodnim WBK, HSBC, Citibanku Handlowym, ING Banku Śląskim oraz Beskidzkim Domu Maklerskim.

Biegle posługuję się językiem angielskim. Posiada kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie Bankowości i Finansów oraz Zarządzania.