Pre Loader

Konferencja Credit Risk

//Konferencja Credit Risk

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji.

Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

poprzednie konferencje Credit Risk

Credit Risk 2022

Credit Risk 2019

Credit Risk 2018

Credit Risk 2017

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka konferencja Credit Risk ©, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania konferencji Credit Risk ©, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku konferencja Credit Risk ©, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej czynniki ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw oraz tworzącej forum wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką konferencja Credit Risk ©.

Posługiwanie się znakiem konferencja Credit Risk © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do konferencji Credit Risk jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.