Pre Loader

Regulamin

/Regulamin

Regulamin serwisu internetowego fundacji Polski Instytut Credit Management, www.picm.pl (dalej „PICM”).

 

Przepisy niniejszego regulaminu spełniają wymagania ustaw i regulują kwestie związane z korzystaniem z serwisu PICM.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Uczestnictwo w serwisie i dochowanie poufności
 6. Etykieta zachowania i savoir-vivre
 7. Odpowiedzialność i zastrzeżenia administratora
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Własność intelektualna
 11. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostawcą usług serwisu internetowego PICM, zwanego dalej także serwisem, jest Fundacja Polski Instytut Credit Management, adres siedziby: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków, adres do doręczeń: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000540469, NIP: 6772387249, REGON: 360918822.
 2. Strona www.picm.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi serwisu są powiązane z usługami świadczonymi przez PICM szerzej określonymi w statucie fundacji PICM.
 4. Za wszelkie skutki ekonomiczne, biznesowe, osobiste i prawne korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie korzystający.
 5. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.picm.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.picm.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady świadczenia usług serwisu, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron umów o świadczenie tych usług. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestrując się w portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
 9. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail).
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.picm.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA i ADMINISTRATOR – Fundacja Polski Instytut Credit Management, adres siedziby: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków, adres do doręczeń: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000540469, NIP: 6772387249, REGON: 360918822 , adres poczty elektronicznej: picm@picm.pl, tel.: +48123128052.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. UCZESTNICTWO W SERWISIE I DOCHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Osoby odwiedzające serwis, lecz niezarejestrowane (Użytkownicy anonimowi) mają możliwość korzystania z treści opublikowanych na stronie głównej portalu.
 2. Z usług serwisu może korzystać w pełnym zakresie każda osoba zarejestrowana, z tym, że do płatnych zasobów serwisu mają dostęp tylko abonenci tych zasobów.
 3. Użytkownik zarejestrowany występuje w serwisie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jednakże dla celów bezpieczeństwa oraz usprawnienia komunikacji z innymi Użytkownikami i organizatorami społeczności, w formularzu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać szereg innych danych, spośród których dane adresowe i telefoniczne są dostępne tylko dla administratorów. W osobnym dokumencie są opisane procedury i informacje wymagane przez regulacje RODO.
 4. Dane osobiste Użytkownika dostępne dla administratora są traktowane jako ściśle poufne i mogą być przetwarzane w serwisie jedynie w celach technicznych oraz w celu sporządzania statystyk ruchu, przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania, a także decydowania o zakresie ochrony swej prywatności (opcje Ustawienia). Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 5. Rejestrując się lub występując do administratora z wnioskiem o rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu drogą elektroniczną informacji na temat treści w serwisie.
 6. Osoba rejestrująca się albo kierująca do administratora wniosek o rejestrację oświadcza tym samym, że zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie.

VI. ETYKIETA ZACHOWANIA & SAVOIR-VIVRE

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do nieskrępowanego wyrażania w serwisie swoich opinii i korzystania z wolności słowa w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób.
 2. Użytkownicy serwisu powinni respektować sprawdzone w praktyce społeczności sieciowych dobre obyczaje, w szczególności zakładać dobrą wolę każdego Użytkownika i traktować jego udział jako ważny wkład we wspólny dorobek; każdy Użytkownik natomiast powinien dokładać starań, aby jego treści przezeń prezentowane były istotne. Każdemu uczestnikowi dyskusji przysługują prawa równe z innymi uczestnikami.
 3. Ograniczenia wolności, o których mowa w punkcie 1. powyżej wynikają jedynie z obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętymi zasad etykiety. W szczególności zakazane jest i traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:
  • Podszywanie się pod inne osoby.
  • Naruszanie anonimowości innych Użytkowników oraz naruszanie tajemnicy korespondencji.
  • Podejmowanie prób złamania hasła innych Użytkowników.
  • Działanie na szkodę innych Użytkowników.
  • Naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych i praw osób trzecich.
  • Umieszczanie w serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
  • Podejmowanie działań, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź które destabilizują funkcjonowanie serwisu i serwerów, na których serwis jest umieszczony, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
  • Przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę bez zgody administratora.
 4. Naruszenie zasad określonych w punkcie 3 powyżej jest traktowane jako działanie na wyłączne ryzyko naruszającego. Administrator ma prawo do zastosowania środków ograniczających szkodliwość takich zachowań, z zablokowaniem dostępu do serwisu włącznie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki zastosowania tych środków wobec Użytkownika naruszającego odnośne zasady.
 5. Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami prowadzenia forów dyskusyjnych osoby moderujące fora dyskusyjne serwisu mają prawo do usuwania artykułów (postów), które jedynie zakłócają przebieg dyskusji, a także obraźliwych oraz wzniecających waśnie i „wojny słów”. Decyzje moderatorów w tych sprawach są nieodwołalne.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług serwisu w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem jego konta i wszystkich danych osobistych z serwisu. Jednakże Użytkownikowi, który wniósł opłatę subskrypcyjną (abonamentową) nie przysługuje jej zwrot, gdyż rezygnacja nie zmniejsza wartości zasobów, do których miał dostęp. Administrator nie ma prawa zablokować dostępu Użytkownika do serwisu przed upływem 2 tygodni zwłoki od terminu przedłużenia subskrypcji.
 7. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie przysługują autorom tych materiałów. Użytkownicy będący autorami zezwalają na niekomercyjne wykorzystanie jednej kopii materiałów swojego autorstwa przez innych Użytkowników do celów osobistych, a fundacji PICM na wykorzystanie wszelkich materiałów również w celach komercyjnych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASTRZEŻENIA ADMINISTRATORA

 1. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zawartość serwisu przed utratą. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, ani za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od administratora.
 3. Administrator będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zakłócenia w usługach świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od administratora podmioty. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania aplikacji świadczących usługi lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji swoich praw i obowiązków związanych z serwisem w części lub w całości osobom trzecim.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: picm@picm.pl
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: picm@picm.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.picm.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością fundacji Polski Instytut Credit Management. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.picm.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.picm.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.