Pre Loader

Credit Manager Magazine

//Credit Manager Magazine

MARZEC 2023

WRZESIEŃ 2022

LUTY 2022

CZERWIEC 2021

GRUDZIEŃ 2022

CZERWIEC 2022

WRZESIEŃ 2021

LUTY 2021

Efektywna analiza ryzyka kredytowego jest, jak nigdy wcześniej, niezwykle złożonym procesem. Przed udzieleniem kredytu kupieckiego bierzemy pod uwagę szereg czynników wewnętrznych (jak na przykład historia płatności) oraz zewnętrznych (jak dane finansowe kontrahentów oraz zewnętrzne dane makroekonomiczne). W świecie, w którym informacji jest nadmiar, kluczowym wydaje się wybranie tej najważniejszej i prawidłowe wyciagnięcie z niej wniosków.

Kwartalnik Credit Manager Magazine pomaga Państwu zauważyć najważniejsze trendy gospodarki polskiej i światowej, dokonać dobrej oceny i wyciągnąć wnioski, które zminimalizują koszty nieściągalnych należności. Lektura Credit Manager Magazine pomaga w rozwoju zawodowym i utrzymaniu zwykłej ciekawości świata, niezbędnej w pracy każdego Credit Managera. Zapraszamy do lektury!

UNIKALNY

Ponad 1000 czytelników każdego wydania nie może się mylić – jedyne w Polsce czasopismo dla zarządzających kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie

RZECZOWY

Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy specjalistów i managerów zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego

KOMPLEKSOWY

Spojrzenie na pełen zakres procesu od zamówienia do płatności od klienta (Order-to-Cash), włączając z w to zagadnienia prawne oraz otoczenie biznesu

MERYTORYCZNY

Ciekawe analizy z nieszablonowym spojrzeniem na wydarzenia gospodarcze, interesujące tematy oraz szerokie spojrzenie na gospodarkę

Wydawca i Dane Kontaktowe

WY­DAW­CA / Ad­res re­dak­cji:

Fun­da­cja Pol­ski In­sty­tut Cre­dit Ma­na­ge­ment (PICM)

ul. Kró­lew­ska 57, pię­tro II, Bu­si­ness Zone, 30-081 Kra­ków

ISSN (dla wy­da­nia pa­pie­ro­we­go): 2720-6203

ISSN (dla wy­da­nia on­li­ne): 2720-6270

Wpis do rejestru dzienników i czasopism: Nr Rej. Pr. 3414

Redaktor Naczelny & Reklama: Robert Dyrcz, tel. (+48) 600 093 372, e-mail: rdyrcz@picm.pl

Redakcja & Patronaty: Piotr Rybicki, e-mail: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl

PICM Associate (PICMa): Robert Dyrcz, tel. (+48) 600 093 372, e-mail: rdyrcz@picm.pl

Redaktor Graficzny: Matylda Koziara

Publikacja online: ePUBLIKACJE, ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice

Druk: drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz, ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo

informacje dla autorów

Cel i merytoryczny zakres publikacji

Celem kwartalnika “Credit Manager Magazine” jest publikowanie tekstów autorów polskich i zagranicznych, które wnoszą wkład w rozwój nauki i praktyki zarządzania należnościami handlowymi oraz wierzytelnościami. Artykuły maja wpisywać się w cele statutowe fundacji Polski Instytut Credit Management zdefiniowane tutaj, a w szczególności w budowanie, promowanie i propagowanie idei szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zarządzania kredytem kupieckim (credit management). “Credit Manager Magazine” stanowi płaszczyznę prezentacji koncepcji, analiz, dobrych praktyk oraz wyników badań naukowych dotyczących historycznych i bieżących rozwiązań w zakresie teorii, dydaktyki i praktyki credit management.

Publikacje w “Credit Manager Magazine” są zamieszczane w następujących działach tematycznych (po dwukropku wymieniono przykładowe tematy tekstów):

  • FINANSE: audyt, sprawozdawczość finansowa
  • PRAWO: regulacje prawa upadłościowego, postepowań restrukturyzacyjnych, aspekty prawne związane z kredytem kupiecki i regulacjami dotyczącymi zatorów płatniczych
  • BRANŻE: sytuacja gospodarcza w branżach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju oraz obecnej sytuacji finansowej
  • MAKROEKONOMIA: szerokie spojrzenie na zagadnienia geopolityczne, handel międzynarodowy, wskaźniki makroekonomiczne oraz globalne trendy gospodarcze
  • ANALIZY: szczegółowa interpretacja wybranych obszarów wskaźników branżowych, danych makroekonomicznych, trendów gospodarczych
  • EDUKACJA: teksty szczegółowo opisujące zagadnienia szeroko rozumianego credit management, zdefiniowane na przykład w szkoleniach PICM tutaj
  • BIZNES: bieżące wydarzenia gospodarcze mające wpływ na praktykę biznesową
  • TECHNOLOGIE: rozwiązania IT usprawniające pracę w credit management oraz trendy w tym zakresie
  • CONSUMER CREDIT: spojrzenie na trendy oraz bieżącą sytuację w zakresie kredytu konsumenckiego (B2C)

 

Dokumenty

Informacje dla autorów – Credit Manager Magazine – pobierz pdf

Informacje dla autorów – Credit Manager Magazine – Oświadczenie autora współautorów (załącznik 1) – pobierz pdf

Informacje dla autorów – Credit Manager Magazine – Oświadczenie autora współautorów (załącznik 1) – pobierz docx

Informacje dla autorów – Credit Manager Magazine – Wzór formatowania tekstu artykułu przesyłanego redakcji (załącznik 4) – pobierz docx

Poniżej znajdziecie Państwo archiwalne wydania kwartalnika w wersji online do czytania

Zapraszamy również na stronę www.creditmanagermagazine.pl po jeszcze więcej analiz i ciekawych tekstów!

LISTOPAD 2020

CZERWIEC 2020

MARZEC 2020

LISTOPAD 2019

MAJ 2019

LUTY 2019

LISTOPAD 2018

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka kwartalnik Credit Manager Magazine, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania kwartalnika Credit Manager Magazine, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku kwartalnik Credit Manager Magazine, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej czynniki ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw oraz tworzącej czasopismo prezentujące wiedzę w tym zakresie.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką kwartalnik Credit Manager Magazine.

Posługiwanie się znakiem kwartalnik Credit Manager Magazine bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do kwartalnika Credit Manager Magazine jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.