Pre Loader

Certyfikowany Trade Credit Manager PICM ©

///Certyfikowany Trade Credit Manager PICM ©

Certyfikowany Trade Credit Manager PICM ©

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zarządzania zespołem controllerów kredytowych (posiadających kompetencje zdefiniowane w Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©) oraz całością procesu Order-to-Cash.

To poziom wyżej od Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©, ponieważ na podstawie informacji dostarczanej przez controllerów kredytowych, credit menadżer może podejmować optymalne decyzje odnośnie zastosowania polityki kredytowej.

dla kogo?

Specjaliści zarządzający należnościami handlowymi w przedsiębiorstwie, zarówno w sensie procesu jak i zespołów ludzkich. Szkolenie kierowane jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych.

harmonogram zajęć

DATA CZAS* DZIEŃ TYGODNIA FORMA NAZWA PRZEDMIOTU
1 2024-10-11 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Zaawansowana Analiza Finansowa
2 2024-10-25 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Strukturyzowane Finansowanie Handlu
3 2024-11-08 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Analiza Makroekonomiczna i Branżowa
4 2024-11-22 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Aspekty prawne – zaawansowane
5 2024-12-06 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Usprawnienia Procesowe
6 2025-01-17 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Kontekst Biznesowy Funkcjonowania Firmy
7 2025-01-31 9:00 – 16:00 PIĄTEK online Modele Oceny Punktowej
8 2025-02-14 9:00 – 16:00 PIATEK online Warsztaty Analizy Finansowej / Case Study
9 2025-02-27 9:00 – 16:00 CZWARTEK stacjonarne Zarządzanie Zespołem i Motywowanie Pracowników
10 2025-02-28 9:00 – 16:00 PIĄTEK stacjonarne Komunikacja Biznesowa i Umiejętności Interpersonalne

* – w tym przerwy

tematyka & wykładowcy

Zaawansowana Analiza Finansowa

Trade Credit Manager PICM ©

Artur Hołda (prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest nabycie umiejętności stosowania zaawansowanych metod analizy finansowej w praktyce. Zajęcia w szczególności koncentrują się na wykształceniu umiejętności doskonałej interpretacji i rozumienia kapitału pracującego netto i jego komponentów, wykrywaniu nieprawidłowości i efektów tzw. kreatywnej rachunkowości w sprawozdawczości, rozumieniu „pułapek” analizy finansowej, przewidywaniu bankructwa oraz oceny zdolności firmy do kontynuowania działalności.

Analiza Makroekonomiczna i Branżowa

Trade Credit Manager PICM ©

Sebastian A. Roy (Bank Pekao S.A.)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przedstawienie narzędzi oraz sposobów efektywnej analizy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. Ponadto zajęcia omówią rolę państwa w gospodarce (polityka fiskalna, polityka pieniężna, polityka gospodarcza, budżet i dług publiczny), istotę pieniądza, funkcje systemu bankowego, a także funkcjonowanie różnego rodzaju rynków finansowych (w tym papierów wartościowych, surowców oraz walut). Na koniec przedstawione zostanie przykładowa analiza przedsiębiorstwa w ramach studium przypadku.

Strukturyzowane Finansowanie Handlu

Trade Credit Manager PICM ©

dr Tomasz Wójtowicz (TWig Advisor, Academy of Skills)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przedstawienie możliwości budowania zaawansowanych modeli zabezpieczenia ryzyka handlowego oraz finansowania za pomocą narzędzi poznanych w module „Finansowanie handlu – podstawy”. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą dopasować instrumenty trade finance do specyfiki przedsiębiorstwa oraz portfolio klientów. Moduł obejmie również zagadnienia związane ze skutecznym egzekwowaniem należności z gwarancji oraz akredytywy.

Modele Oceny Punktowej

Trade Credit Manager PICM ©

Grzegorz Migut (StatSoft Polska)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

W tym module uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skoringu kredytowego, jego rodzajów oraz możliwości zastosowania w szeroko pojętym biznesie, w tym analizie kredytowej. Omówiony zostanie również szczegółowo cały proces budowy modeli skoringowych, rozpoczynając od definiowania parametrów i przygotowania danych, poprzez segmentację klientów pod kątem ryzyka, po budowę modelu i jego walidację.

Usprawnienia Procesowe

Trade Credit Manager PICM ©

Arkadiusz Cieślik

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z najbardziej skutecznymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi do usprawniania procesów oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego usprawniania procesów z wykorzystaniem poznanych narzędzi. W ramach szkolenia poprzez wykład oraz analizę case studies uczestnicy będą mogli od strony praktycznej poznać poszczególne techniki i narzędzia jak również dowiedzieć się w jakich sytuacjach zastosowanie każdej z nich przyniesie największe korzyści.

Aspekty prawne - zaawansowane

Trade Credit Manager PICM ©

r.pr. Michał Siembab (GKR Legal)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu będzie dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień postepowania cywilnego, w tym dochodzenia roszczeń, postepowania zabezpieczającego, pisania pism procesowych czy zakresu odpowiedzialności zarządu spółek. Ponadto w zakres modułu wchodzi zgłębienie wiedzy na temat postepowań egzekucyjnych (wszczęcie, organy postępowania, środki obrany dłużnika, koszty), szczególnych zasad dochodzenia wierzytelności (postepowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne) oraz pozasądowej windykacji należności (w tym mediacja, arbitraż, negocjacje, poszukiwanie majątku dłużnika).

Kontekst Biznesowy Funkcjonowania Firmy

Trade Credit Manager PICM ©

Łukasz Kononowicz (Stratex)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest spojrzenie na przedsiębiorstwo w jakim pracuje credit manager z szerokiej perspektywy funkcjonowania na rynku. Dlatego w pierwszej kolejności omówiona będzie analiza relacji firma-otoczenie, w tym analiza strategiczna jako jedno z podstawowych instrumentów zarządzania (analiza SWOT). W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem budowania przewagi konkurencyjnej oraz roli credit management w tym obszarze. Każde przedsiębiorstwo wybierając strategię decyduje o swoim modelu biznesowym, czyli unikatowym przepisie na sprzedawanie produktu lub usługi. Dlatego ostatnim zagadnieniem modułu będzie omówienie modeli biznesowych funkcjonujących w gospodarce.

Komunikacja Biznesowa i Umiejętności Interpersonalne

Trade Credit Manager PICM ©

Maciej Leszczyński (AVENHANSEN)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej w kontekście biznesowym, ułatwiającej zrozumienie relacji zachodzących między rozmówcami podczas wymiany informacji. Zajęcia rozwijają niezwykle ważną kompetencję społeczną jaką jest zdolności sprawnej komunikacji, bez której nie można skutecznie działać i realizować celów biznesowych. Uczestnicy dowiedzą się również jaki wpływ potrafi wywrzeć odpowiednie dobranie informacji do odbiorcy oraz jak rozumieć i rozwiązywać spory wynikające z niejasnego przepływu treści.

Zarządzanie Zespołem i Motywowanie Pracowników

Trade Credit Manager PICM ©

Maciej Leszczyński (AVENHANSEN)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przekazanie wiedzy jak krok po kroku delegować zadania i motywować pracowników, by tworzyli zgrany i efektywny zespół. Zajęcia wyposażą credit managerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji oraz przekazywania i kontroli realizacji zadań, jak również rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Moduł szkoleniowy nie ominie tez tematyki budowania wizerunku lidera, zwłaszcza wobec starszych, bardziej doświadczonych pracowników lub do niedawna swoich równorzędnych kolegów.

Warsztaty analizy finansowej / Case Study

Trade Credit Manager PICM ©

Robert Dyrcz (PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przekazanie praktyczniej wiedzy oceny kredytowej sprawozdań finansowych poprzez analizę konkretnych przykładów przedsiębiorstw, polskich i zagranicznych, biorącą pod uwagę ich dane finansowe oraz otoczenie biznesowe. Kompleksowa i wieloaspektowa analiza określonych przypadków pozwali na rozumienie złożonego mechanizmu oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów, kształtowanie doświadczenia i w efekcie do wypracowania zdolności do realnych działań w podobnych okolicznościach.

chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszamy do kontaktu!

PICM Professional Project Manager: Katarzyna Łasak

e-mail: k.lasak@personalities.com.pl

telefon: +48 604 563 105