Pre Loader

Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©

///Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©

o programie Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©

Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zrozumienia oraz stosowania w praktyce wszystkich pojęć oraz narzędzi niezbędnych do codziennego nadzorowania należności handlowych.

Controller dba o codzienne operacje poprzez gromadzenie danych i informacji, ma mieć umiejętność statycznej oraz dynamicznej ich analizy, interpretowania bieżącej sytuacji rynkowej kontrahentów wraz z ich analizą kredytową.

dla kogo?

Specjaliści zarządzający należnościami w firmie oraz osoby pragnące zdobyć podstawowa wiedzę w tym zakresie. Szkolenie kierowane jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych.

harmonogram zajęć

DATA CZAS* DZIEŃ TYGODNIA FORMA NAZWA PRZEDMIOTU
1 2024-03-07 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Księgowość i finanse
2 2024-03-21 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Analiza Finansowa – podstawy
3 2024-04-04 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Istota Credit Management
4 2024-04-18 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Informacja Makro i Mikroekonomiczna
5 2024-05-09 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Finansowanie Handlu – podstawy
6 2024-05-23 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Modele Dyskryminacyjne
7 2024-06-06 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Windykacja Należności
8 2024-06-13 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Aspekty Prawne – podstawy
9 2024-06-20 9:00 – 16:00 CZWARTEK online Warsztaty Analizy Finansowej / Case Study
10 2024-06-28 9:00 – 16:00 PIĄTEK stacjonarne Negocjacje, Wpływ i Relacje

* – w tym przerwy

tematyka & wykładowcy

Księgowość i Finanse

Trade Credit Controller PICM ©

Robert Dyrcz (PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących organizacji i prowadzenia księgowości, zasad ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł przybliża również tematykę dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym ustalania progu rentowności, analizy kosztów, mechanizmu dźwigni finansowej oraz wartości pieniądza w czasie.

Finansowanie Handlu - podstawy

Trade Credit Controller PICM ©

Tomasz Wójtowicz

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zabezpieczenia przed ryzykiem gospodarczym związanym z transakcjami handlowymi. Podczas zajęć w podstawowym zakresie omówione zostaną narzędzia finansowania handlu, tj. trade finance, a w szczególności gwarancja bankowa, akredytywa (szczególnie dokumentowa oraz stand-by), inkaso dokumentowe i finansowe, faktoring i forfaiting.

Istota Credit Management

Trade Credit Controller PICM ©

Robert Dyrcz (PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest szeroka definicja pojęcia ryzyka kredytowego, sposobów jego zarządzania a także rodzajów i skutków decyzji kredytowych podejmowanych na co dzień w przedsiębiorstwie. Na zajęciach uczestnicy w jasny sposób dowiedzą się o podstawowych metodologiach oceny ryzyka kredytowego powszechnie stosowanych w praktyce biznesowej. Ponadto, zajęcia wyjaśnią sens analizy kredytowej oraz rolę Credit Management w przedsiębiorstwie.

Analiza Finansowa - podstawy

Trade Credit Controller PICM ©

Artur Hołda (PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia związane z analizą rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności i działania. Podczas zajęć zaprezentowana będzie wiedza, której nabycie  pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania współpracy z kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej. Całość zagadnień omawianych będzie przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy na bieżąco będą mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Informacja Makro i Mikroekonomiczna

Trade Credit Controller PICM ©

Sebastian A. Roy

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przybliżenie podstawowej tematyki związanej z analizą bliższego oraz dalszego otoczenia przedsiębiorstwa. Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia makroekonomiczne, a w szczególności te związane z tworzeniem wartości w gospodarce (PKB), kształtowania cen (inflacja), cykli aktywności gospodarczej (koniunktura, przyczyny kryzysów) oraz zasad funkcjonowania gospodarki otwartej. Analiza sektorowa, czyli bliższego otoczenie przedsiębiorstwa, obejmie omówienie zagadnień związanych z działaniem przedsiębiorstw w konkurencyjnym otoczeniu. Dodatkowo na zajęciach omówione zostaną mechanizmy decyzji konsumentów.

Modele Dyskryminacyjne

Trade Credit Controller PICM ©

Artur Hołda (PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przedstawienie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania systemów wczesnego ostrzegania na bazie danych finansowych. Podczas zajęć przedstawione zostaną zasady oceny ryzyka bankructwa podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem najważniejszych modeli dyskryminacyjnych. Uczestnicy nauczą się zastosowania i interpretacji wybranych modeli prognozowania bankructwa oraz posiądą umiejętność stawiania diagnozy w zakresie sytuacji finansowej kontrahenta.

Windykacja Należności

Trade Credit Controller PICM ©

dr Krzysztof Matela (Business Centre Club)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie skutecznego ściągania należności od dłużników, w szczególności wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Podczas zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z windykacją należności występujące w całym procesie biznesowym: od momentu negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności.

Kluczowe Aspekty Prawne

Trade Credit Controller PICM ©

Michał Siembab (GKR Legal)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie fundamentalnych pojęć i zagadnień prawnych, szczególnie systemu prawnego (konstrukcja, norma prawna, przepis prawa), podmiotowości prawnej (osoba prawna a fizyczna, zdolność do czynności prawnych) oraz czynności prawnych (czynności skuteczne i bezskuteczne, tryby zawarcia umów oraz minimalne zakresy treści umów w prawie cywilnym). Podczas zajęć przedstawione zostaną także pojęcia związane z prawem handlowym, zabezpieczeniami wierzytelności handlowych oraz obrotem wierzytelnościami.

Negocjacje, Wpływ i Relacje

Trade Credit Controller PICM ©

Maciej Leszczyński (AVENHANSEN)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompetencji miękkich najbardziej istotnych dla pracowników szeroko pojętego działu finansów. Zajęcia szczególnie koncentrują się na umiejętnościach negocjacyjnych (przygotowanie oraz prowadzenie), technikach wpływu (kształtowanie autorytetu, techniki argumentacji połączone z siłą psychologii, wpływ w warunkach ataku oraz oporu) oraz umiejętności budowania relacji (myślenie długookresowe, komunikacja z różnymi typami klientów, budowanie i utrzymywanie relacji).

Warsztaty analizy finansowej / Case Study

Trade Credit Controller PICM ©

Robert Dyrcz (PICM)

CEL MODUŁU / CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem modułu jest przekazanie praktyczniej wiedzy oceny kredytowej sprawozdań finansowych poprzez analizę konkretnych przykładów przedsiębiorstw, polskich i zagranicznych, biorącą pod uwagę ich dane finansowe oraz otoczenie biznesowe. Kompleksowa i wieloaspektowa analiza określonych przypadków pozwali na rozumienie złożonego mechanizmu oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów, kształtowanie doświadczenia i w efekcie do wypracowania zdolności do realnych działań w podobnych okolicznościach.

chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszamy do kontaktu!

PICM Professional Project Manager: Katarzyna Łasak

e-mail: k.lasak@personalities.com.pl

telefon: +48 604 563 105