Pre Loader

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – e-Learning

/Analiza finansowa przedsiębiorstwa – e-Learning

Zapraszamy na e-Learning!

Szkolenie dostępne jest dla zalogowanych PICM Associate w Strefie Credit Managera

Elastyczność i wygoda nauki

Bezpłatna i wartościowa edukacja

Szkolenie w 10 krótkich częściach

0

minut materiałów wideo

0

pytań quizowych

Prowadzący

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia “Człowiek Corporate Governance”, a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi portal NadzórKorporacyjny.pl.

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik nabędzie umiejętność dokonywania interpretacji treści zawartych w danych finansowych przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu ogólnych zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.

Szkolenie składa się z 10 części a jego tematyka obejmuje w szczególności:

Wprowadzenie do analizy finansowej

Jakie informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowych w zależności od wielkości firmy? Z czego składa się pełne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Co to jest dzień bilansowy, rok obrotowy oraz okres sprawozdawczy? Kto i dlaczego jest adresatem sprawozdań finansowych? Co oznacza, że bilans jest podstawowym raportem opisującym sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa? Co prezentuje rachunek zysków i strat? Jak zrozumieć, że zysk przedsiębiorstwa nie zawsze przekłada się na gotówkę? Jakie są zasady rachunkowości najbardziej istotne dla analizy finansowej?

Analiza struktury i dynamiki

Co to jest i na czym polega analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych? Jak wyliczyć wskaźniki struktury oraz dynamiki? Jaka jest ogólna struktura aktywów i pasywów w bilansie? Co to jest wycena bilansowa i na czym polega zasada ostrożnej wyceny w rachunkowości?

Aktywa trwałe

Co to jest wartość firmy, tzw. goodwill? Co to jest współczynnik zużycia majątku trwałego? Gdzie powinny być sklasyfikowane w bilansie należności z tytułu dostaw i usług o terminie płatności powyżej 12 miesięcy? Co to są inwestycje długoterminowe?

Aktywa obrotowe

Jak rozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami zapasów? Gdzie sklasyfikować należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy? Co to są rozliczenia międzyokresowe czynne?

Pasywa

Jak tworzy się rezerwy kosztowe? Gdzie klasyfikuje się zobowiązań z tytułu dostaw i usług o terminie płatności dłuższym niż 12 miesięcy? Gdzie w bilansie wykazuje się ujemną wartość firmy?

Rachunek zysków i strat

Jak ocenić wynik finansowy przedsiębiorstwa? Czy zysk netto zawsze stanowi podstawę do zadowolenia i pozytywnych ocen? Czy zyskowne przedsiębiorstwo może upaść? Na jakich pozycjach kosztowych skupić się w trakcie analizy?

Rachunek przepływów pieniężnych

Jak zysk przedsiębiorstwa przekłada się na gotówkę? Jak ocenić przyrost gotówki w firmie w ciągu analizowanego okresu? Skąd się bierze i na co jest wydatkowana gotówka w firmie? Z jakich części i dlaczego składa się rachunek przepływów pieniężnych?

Wskaźniki analizy finansowej

Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej – elastyczność działania, relatywizm ocen, główne błędy popełniane w analizie wskaźnikowej. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa. Jak konstruować wskaźniki i do czego porównywać, aby dokonać właściwej oceny? Wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań w dniach – ich ocena i wykorzystanie w procesie oceny kredytowej. Wskaźniki zadłużenia – ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa.

Grupy kapitałowe

Co to jest grupa kapitałowa i jak sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe? W jaki sposób podejść do analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych? Spółka matka – spółka córka – co jest ważne w ocenie kondycji finansowej grupy kapitałowej?

Rachunkowość kreatywna

Zasada rzetelności a kreatywna księgowość. Przestępstwo księgowe, optymalizacja sprawozdań finansowych i manipulacje księgowe. W tym video dowiedzą się Państwo na czy polegają manipulacje w sprawozdaniach finansowych i czy jest się czego obawiać przy ich analizie.