Pre Loader

TURCJA – NaviExport

/TURCJA – NaviExport

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Wśród form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przewidzianych w tureckim Kodeksie Handlowym przedsiębiorstwo zagraniczne dysponuje wyborem między 5 kategoriami podmiotów różniącymi się zakresem odpowiedzialności udziałowców i charakterem prawnym działalności. Są to:

  • spółki partnerskie- komandytowa (złożona z osób fizycznych i/lub prawnych) oraz kolektywna (złożona z osób fizycznych) dla działalności o charakterze handlowym. Obydwie nie wymagają minimalnego kapitału założycielskiego
  • spółki akcyjne (Anonim Şirketi- A.Ş., Societé Anonyme) -z minimalnym wymaganym kapitałem zakładowym wynoszącym 50.000 TL (ok 33.000 USD) i co najmniej 5 udziałowcami (osoby prawne lub fizyczne), których ryzyko ograniczone jest do wartości objętych akcji spółki. Forma spółki akcyjnej jest adresowana głównie do dużych przedsiębiorców, umożliwiając im przyciągnięcie większej liczby akcjonariuszy, zarówno rezydentów jak i nierezydentów. Ponadto odrębne przepisy narzucają formę S.A. w sektorze bankowości i ubezpieczeń, reasekuracji, funduszy inwestujących w papiery wartościowe, nieruchomości oraz o charakterze venture capital, a ponadto w odniesieniu do instytucji pośrednictwa finansowego (domy brokerskie) oraz leasingu finansoego, factoringu i finansowania konsumenckiego.
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Şirketi- LTD Sti) z minimalnym wymaganym kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 TL (ok. 3.300 USD) i liczbą udziałowców od 2-50 (osoby prawne lub fizyczne), którzy ponoszą ryzyko do wartości wniesionych do spółki wkładów. Forma spółki z o.o. jest adekwatniejsza przy tworzeniu podmiotów zorientowanych na sprzedaż i dystrybucję.
  • oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, które traktowane są w wymiarze prawnym jako jego integralna część bez samodzielnej osobowości prawnej
  • przedstawicielstwa, których przedmiot działalności na mocy ustawy o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych zawężony jest do analiz rynkowych i studiów wykonalności na rzecz macierzystych przedsiębiorców, bez prawa podejmowania przedsięwzięć o charakterze komercyjnym.

Ponadto przepisy tureckiego Kodeksu Cywilnego umożliwiają założenie spółki cywilnej. Podkreślenia wymaga, iż nowy Kodeks Handlowy, przyjęty przez parlament 13 stycznia 2011 r., z mocą obowiązującą od lipca 2012 r., dopuszcza możliwość powołania spółki akcyjnej i spółki z o.o. z jednym akcjonariuszem.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne

Szczegółowe dane na temat importu

źródła

Portal Promocji Eksportu (PPE) trade.gov.pl to serwis przeznaczony dla polskich eksporterów, zagranicznych kontrahentów, zagranicznych inwestorów i polskich inwestorów na rynkach zagranicznych. Celem Portalu jest stworzenie jednego punktu wejścia dla eksporterów i inwestorów oraz zapewnienie w jednym miejscu spójnego systemu informacji dla eksporterów i inwestorów o warunkach eksportu oraz prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, jak również o instytucjach i dostępnych instrumentach wsparcia.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), w latach 2003–2017 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ), to spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa. Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. W lutym 2017 spółka zmieniła nazwę na Polską Agencję Inwestycji Handlu i weszła w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de coopération et de développement economiques, OCDE) to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli.

The Observatory of Economic Complexity (OEC) is an online data visualization and distribution platform focused on the geography and dynamics of economic activities. The OEC integrates and distributes data from a variety of sources to empower analysts in the private sector, public sector, and academia. The OEC is currently designed and developed by Datawheel, but it began as a research project at MIT’s Collective Learning group (former Macro Connections Group). The OEC was the Master Thesis of Alex Simoes (2012), directed by Professor Cesar A. Hidalgo.