Credit Manager Magazine 3/2023

42 www.creditmanagermagazine.pl MARZEC / MARCH 2023 ANALIZA Jak polskie firmy zakończyły ostatni rok? Przegląd danych gospodarczych Nie jest niczym odkrywczym powiedzieć, że 2022 rok był rokiem trudnym dla prowadzenia biznesu. Co jednak oznacza słowo “trudny” w tym kontekście? Że wiele firm zniknęło? Że mało nowych otwarto? Że wyniki finansowe były marne? Błędem jest wysnuwać ogólne hipotezy bez wglądu w wiarygodne dane. Jako dostawca informacji gospodarczej mający dostęp do całych baz danych polskich rejestrów handlowych przygotowaliśmy dla Was szybki przegląd kluczowych informacji. Ilość firm w Polsce w I kwartale 2023 roku Na obecny moment w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje ponad 702,8 tysiąca pod- miotów gospodarczych oznaczonych jako ak- tywnie działające. Prawie 562 tysiące z nich to spółki. Wśród nich największą grupę sta- nowią spółki z ograniczoną odpowiedzialno- ścią - jest ich ponad 482 tysiące. Od lat jest to najbardziej popularna forma prawna biznesu w Polsce, nie licząc jednoosobowych dzia- łalności gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG, których jest ponad 2,78 miliona. Ilość aktywnych spółek prawa handlowego z podziałem na poszczególne formy prawne przedstawia się następująco: • 482 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzial- nością • 33 tys. spółek komandytowych • 30,8 tys. spółek jawnych • ponad 8360 spółek akcyjnych • ponad 3560 spółek komandytowo-akcyjnych • ponad 2350 spółek partnerskich • ponad 1380 prostych spółek akcyjnych. Ilość firm, które zamknięto w 2022 roku Gdyby patrzeć na absolutnie wszystkie pod- mioty gospodarcze, których dane gromadzi rejestr KRS (czyli nie tylko zwyczajowo ro- zumiane firmy, ale i fundacje, stowarzyszenia itp.), można by dojść do wniosku, że miniony rok rzeczywiście był fatalny. Na przestrze- ni całego 2022 roku zamknięto w sumie 40 749 podmiotów, czyli ponad dwa razy tyle co w roku 2021 (zamknięto wówczas 19 347 podmiotów). Ta proporcja nie przekłada się jednak na wszystkie formy prawne spółek. Arkadiusz Hajduk CEO Transparent Data Bliskie tak niepokojącego wyniku były wy- łącznie spółki partnerskie i spółki jawne. Sta- tystyki zamknięć pozostałych typów spółek są zbliżone do 2021 roku. Liczba zamknięć poszczególnych rodzajów spó- łek prawa handlowego w 2022 roku w porów- naniu z rokiem2021 przedstawia się następująco: • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: w2022zamkniętoich12745,w2021-11567 (wzrost liczby zamknięć o 10,2%) • spółki komandytowe: w 2022 zamknięto ich 3 895, w 2021 - 4 297 (spadek liczby za- mknięć o 9,4%) • spółki jawne: w 2022 zamknięto ich 2 619, w2021-1497(wzrostliczbyzamknięćo74,9%) spółki akcyjne: w 2022 zamknięto ich 320, w2021 - 412 (spadek liczby zamknięć o 22,3%) • spółki komandytowo-akcyjne: w 2022 za- mknięto ich 230, w 2021 - 231 (spadek licz- by zamknięć o 0,4%) • spółki partnerskie: w 2022 zamknięto ich 154, w 2021 - 80 (wzrost liczby zamknięć o 92,5%) • proste spółki akcyjne: w 2022 zamknięto ich 6, w2021 - zero (PSApojawiły się wPol- sce dopiero 1 lipca 2021 roku). Dla porównania, w rejestrze CEIDG odnoto- wano w 2022 roku 178 893 zamknięć, czyli o 9,71% więcej niż w roku 2021, kiedy to zli- kwidowano 163 056 jednoosobowych dzia- łalności. W przypadku tego rodzaju podmio- tów warto mieć jednak na uwadze również i to, że bardzo popularną opcją czasowego za- mknięcia jest zawieszenie działalności. W ca- łym 2022 roku zawieszono 212 248 działal- ności, gdzie w roku poprzedzającym 173 315. Tym samym, w 2022 CEIDG zarejestrowało o 22,5% więcej zawieszeń niż w roku 2021. Ilość firm, które otwarto w 2022 roku Liczba wszystkich nowych podmiotów, które zarejestrowano wKRS w 2022 roku zwiększy- ła się jedynie nieznacznie - utworzono w su- mie 58 096 nowych podmiotów gospodar- czych, gdzie w 2021 roku 57 945. Zdecydowa- nienajczęściejwybieranąformąprawnąnowe- zgo biznesu w Polsce była kolejny raz spółka z o.o. - firm tego typu powstało ponad 48 ty- sięcy. Najrzadziej zakładane były z kolei spół- ki partnerskie - na założenie tego typu firmy zdecydowało się jedynie 80 przedsiębiorców. „Na przestrzeni całego 2022 roku zamknięto w sumie 40 749 podmiotów, czyli ponad dwa razy tyle co w roku 2021 (zamknięto wówczas 19 347 podmiotów). Ta proporcja nie przekłada się jednak na wszystkie formy prawne spółek. Bliskie tak niepokojącego wyniku były wyłącznie spółki partnerskie i spółki jawne. Statystyki zamknięć pozostałych typów spółek są zbliżone do 2021 roku.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=