Credit Manager Magazine 3/2023

43 www.creditmanagermagazine.pl MARZEC / MARCH 2023 Arkadiusz Hajduk CEOTransparentData,firmytechno- logicznej specjalizującej się w dostar- czaniu danych gospodarczych i au- tomatyzacjiprocesówzwiązanychzda- nymi. Należy do prestiżowego FEBIS oraz Związku Przedsiębiorstw Finan- sowych w Polsce. Jest jednym z eks- pertów rządowej grupy roboczej ds. strategicznych kierunków zarządza- nia danymi, a wcześniej, w latach 2018-2020, był członkiem grupy ro- boczej ds. otwartych danych przy Mi- nisterstwie Cyfryzacji. W 2018 roku uczestniczył w rozmowach rewizyj- nych w sprawie Dyrektywy PSI w sie- dzibie Komisji Europejskiej. Od lat dzieli się swoją wiedzą i praktycznym know-how występując jako prelegent na konferencjach o tematyce open data i RegTech. Liczba nowo otwartych spółek prawa han- dlowego w 2022 roku w porównaniu z ro- kiem 2021 przedstawia się następująco: • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: w 2022 powstało 48 297, w 2021 - 50 941 (spadek nowych firm o ponad 5,2%) • spółki komandytowe: w2022 powstało 1 863, w 2021 - 900 (wzrost nowych firm o 107%) • spółki jawne: w 2022 powstało 1 014, w 2021 - 3 002 (spadek nowych firm o 66,2%) • spółki akcyjne: w2022 powstało 182, w2021 - 332 (spadek nowych firm o 45,2%) • spółki komandytowo-akcyjne: w 2022 po- wstało 822, w 2021 - 167 (wzrost nowych firm o ponad 392%) • spółkipartnerskie:w2022powstało80,w2021 - 158 (spadek nowych firm o 49,4%) • proste spółki akcyjne: w2022 powstało 762, w 2021 - 293 (wzrost nowych firm o 160%). Dla porównania, w 2022 roku w CEIDG za- rejestrowano 300 106 nowych działalności. To o 3,3% więcej niż w 2021 roku, kiedy to otwarto ich 290 610. Dane finansowe polskich firm z 2022 roku Jedynie ok. 1200 firm złożyło do tej pory (luty 2023) swoje roczne sprawozdanie finan- sowe za rok 2022 w eKRS. Ponad tysiąc z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. De facto, dopiero w miesiącach letnich i na jesieni można się spodziewać szerszego na- pływu danych finansowych za miniony rok. Większość podmiotów ma bowiem czas do końca marca 2023, żeby sporządzić sprawoz- danie, do końca czerwca, żeby je zatwierdzić, a do połowy lipca złożyć. Aktualna ilość sprawozdań finansowych 2021 Można już jednak podsumować składane weKRSsprawozdaniaza2021.Wedługdanych Transparent Data w sumie 227,5 tysięcy róż- norodnych podmiotów gospodarczych wy- wiązało się z tego obowiązku. W bazie doku- mentów finansowych za 2021 rok widnieje m.in .: • 218,4 tysiąca sprawozdań złożonych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością • 21,1 tysiąca sprawozdań spółek komandy- towych • 7,6 tysiąca sprawozdań spółek jawnych • 5,2 tysiąca sprawozdań spółek akcyjnych • 1,1 tysiąca sprawozdań spółek komandyto- wo-akcyjnych • 101 sprawozdań spółek partnerskich • 774 sprawozdań oddziałów zagranicznego przedsiębiorcy • 8,1 tysiąca sprawozdań spółdzielni • 6 tysięcy sprawozdań fundacji • i niecałe 4,7 tysiąca sprawozdań złożonych przez stowarzyszenia. Niektórym grupom przyjrzyjmy się bliżej w kolejnych sekcjach artykułu. Dane finansowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w 2021 roku Sumując liczby ze wszystkich 218 453 spra- wozdań sp. z o.o., przychody ze sprzedaży tej grupyw2021 rokuwyniosły 296 878 819 622 zł nettoazysk83684163625złnetto.Spółkizogra- niczoną odpowiedzialnością wydały w 2021 roku 1 433 025 348 981 zł na koszty działal- ności operacyjnej i 168 958 429 460 zł na wynagrodzenia. Ich należności krótkotermi- nowe opiewały na kwotę 325 864 453 701 zł a długoterminowe na 11 866 540 165 zł. Na jed- ną spółkę z o.o. wuśrednieniu daje to 1 359 005 zł przychodu ze sprzedaży, 383 076 zł zysku, 6 559 879 zł wydatków na koszty operacyjne, 773 431 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń, 1 491 691 zł należności krótkoterminowych i 54 320 zł należności długoterminowych. Dane finansowe spółek komandytowych w 2021 roku Sumując liczby ze wszystkich 21 163 sprawoz- dań sp. k, przychody ze sprzedaży tej grupy w 2021 roku wyniosły 27 455 511 243 zł net- to a zysk 21 046 146 881 zł netto. Spółki ko- mandytowe wydały w 2021 roku 202 954 042 199 zł na koszty działalności operacyjnej i 17 872 111 836 zł na wynagrodzenia. Ich należ- ności krótkoterminowe opiewały na kwotę 41 314 374 468 zł a długoterminowe na 778 634 701 zł. Na jedną spółkę komandytową w uśrednieniu daje to 1 297 335 zł przychodu ze sprzedaży, 994 478 zł zysku, 9 590 041 zł wydatków na koszty operacyjne, 844 498 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń, 1 952 198 zł należności krótkoterminowych i 36 792 zł należności długoterminowych. Dane finansowe spółek jawnych w 2021 roku Sumując liczby ze wszystkich 7 677 sprawoz- dań sp. jawnych, przychody ze sprzedaży tej grupy w 2021 roku wyniosły 14 599 179 361 zł netto a zysk 14 806 574 454 zł netto. Spółki jawne wydały w 2021 roku 150 016 574 799 zł na koszty działalności operacyjnej i 10 698 531 492 zł na wynagrodzenia. Ich należności krótkoterminowe opiewały na kwotę 2 158 240 977 zł a długoterminowe na 1 459 942 221 zł. Na jedną spółkę jawną w uśrednieniu daje to 1 901 677 zł przychodu ze sprzedaży, 1 928 692 zł zysku, 19 541 041 zł wydatków na koszty operacyjne, 1 393 582 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń, 281 130 zł należności krótkoterminowych i 190 170 zł należności długoterminowych. Dane finansowe spółek akcyjnych w 2021 roku Sumując liczby ze wszystkich 5 238 sprawoz- dań SA, przychody ze sprzedaży tej grupy w 2021 roku wyniosły 74 472 129 521 zł netto a zysk 18 968 008 303 zł netto. Spółki akcyj- ne wydały w 2021 roku 282 080 358 939 zł na koszty działalności operacyjnej i 25 429 101 827 zł na wynagrodzenia. Ich należno- ści krótkoterminowe opiewały na kwotę 93 761 622 615 zł a długoterminowe na 14 647 589 927 zł. Na jedną spółkę akcyjną w uśred- nieniu daje to 14 217 665 zł przychodu ze sprzedaży, 3 621 231 zł zysku, 53 852 684 zł wydatków na koszty operacyjne, 4 854 734 zł wydatkówz tytułuwynagrodzeń, 17900271zł należności krótkoterminowych i 2 796 408 zł należności długoterminowych. ANALIZA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=