Credit Manager Magazine 2/2021

15 CREDIT MANAGER MAGAZINE Luty / february 2021 MAKROEKONOMIA Mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym oraz większy popyt wewnętrzny na żywność, sprawy mieszkaniowe, czy zdrowie może być także pułapką dla innowacyjności gospodar- ki oraz polityki eksportowej. Brak kadr po- trzebnych do zaspokajania potrzeb w innych sferach życia społecznego determinować będzie konieczność ograniczenia kadr naj- lepiej wykształconych do wykonywania prac prostych – można to nazwać wewnętrznym drenażem mózgów. W zakresie polityki miejskiej wiele miast przeżywać będzie regres demograficzny zwią- zany z wyczerpywaniem się surowców i nie- opłacalnością pracy w okręgach poprzemy- słowych. Miasta, które nie znajdą nowych możliwości rozwoju będą się wyludniać, a wraz z wyludnianiem traci mieszkańców poszukujących spokojnych okolic do życia. Ponieważ to miasta są ośrodkami rozwoju oraz centrami innowacji ich upadek i depo- pulacja będą osłabiały ekonomicznie całe re- giony i gałęzie gospodarki. Niektóre branże w myśl zasad silver economy będą reorientowały swoją politykę. Zmianom ulegną sposoby wypoczynku, spędzania wol- nego czasu i aktywności fizycznej. W świe- cie sportu możemy mieć do czynienia z prze- sunięciem ciężaru inwestycji i zainteresowa- nia ze sportu wyczynowego na rzecz rekre- acji. W kolejnych latach konieczna będzie rozbudowa miejsc w których osoby w wieku poprodukcyjnym będą mogły się aktywi- zować, spędzać czas, ale również pracować (wobniżonymwymiarze czasu pracy).Wtym aspekcie niezbędna będzie współpraca samo- rządów i pracodawców, znalezienie modelu współpracy, wsparcia i wykorzystania poten- cjału osób w wieku poprodukcyjnym do bie- żącej współpracy na różnych polach. Wyzwania mogą pojawić się także w zakresie polityki bezpieczeństwa i obronności kraju. Inaczej będzie należało podejść do obronno- ści kraju. Wraz z przeobrażeniami w sferze bezpieczeństwa istotnie przewartościowane zostać mogą sojusze i współpraca na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, która wyma- ga nie tylko nowych technologii, ale przede wszystkim kadr obsługujących instrumenty bezpieczeństwa państwa. Srebrny scenariusz dla Polski Przed procesem starzenia się społeczeństwa nie uciekniemy. Jako społeczeństwo mamy już bardzo ograniczone możliwości odwró- cenia trendów demograficznych. Możemy się jednak przygotować aby przedsiębiorstwa i aparat państwa był gotowy na coraz większą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Dzia- łania powinny być szerokie i w możliwe naj- lepszy sposób wykorzystujące zasoby ludz- kie. To właśnie ludzie, szczególnie młodzi i zdolni do pracy będą stawać się najwięk- szą przewagą konkurencyjną, a także naj- cenniejszym zasobem pracy. Należy jednak odrzucić wizję Polski jako kraju ludzi mło- dych, a zacząć oswajać się z rzeczywistością przepełnioną wyzwaniami osób starczych, problemami zdrowotnymi, czy przestrzenią dostosowywaną do potrzeb osób starszych. Rysujący się dla Polski scenariusz na kolejne dekady zakładać powinien wydłużenia ak- tywności zawodowej, pobudzanie do pracy osób w wieku produkcyjnym, które dzisiaj są bierne zawodowo, a także coraz szybsze oswajanie technologii, które pozwolą na god- ne funkcjonowanie seniorów. Zadaniem odpowiedzialnego rządu jest przy- gotowanie przede wszystkim pokoleń, które dopiero wchodzą na rynek pracy i dla któ- rych skutki kryzysu demograficznego będą najcięższe do wypracowania mechanizmów mających na celu zminimalizowanie kosztów społecznych i indywidulanych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Z jednej strony powinno się wydłużyć i wyrównać wiek emerytalny, przy jednoczesnym prowa- dzeniu szerokiej kampanii społecznej, której celem będzie wytłumaczenie społeczeństwu dlaczego decydujemy się na podniesienie wieku. Muszą to być przemyślane działania, które pomogą zminimalizować skutki demo- graficznej katastrofy przed którą stoi Polska. Podobne działania będą musiały wykonać inne kraje UE, problem starzenia się społe- czeństw jest charakterystyczny dla całej UE warto o tym myśleć już dzisiaj i działać, tak żeby konsekwencje dotknęły nasz kontynent w jak najmniejszym stopniu. dr Antoni Kolek Prezes Zarządu Instytutu Emerytalne- go Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagad- nieniach związanych z ubezpiecze- niami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświad- czenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując pro- jekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Pracownik naukowy, realizujący dzia- łalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilku- nastu artykułów i opracowań poświęco- nych zagadnieniom ubezpieczeń spo- łecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor mo- nografii: Rola Międzynarodowej Or- ganizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytal- nych w państwach Europy Środkowo -Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2014, współautor publikacji metodo- logicznej pt. Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabez- pieczenia społecznego, Warszawa 2016. Oskar Sobolewski Absolwent Wydziału Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Warszawskie- go.Prawnik w Kancelarii Wojewódka iWspólnicy Sp. k. DoktorantWydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersyte- tu Warszawskiego. Ekspert Instytutu Emerytalnego. Autor pierwszej w Pol- sce pracymagisterskiej na tematpra- cowniczych planów kapitałowych, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 2-letniej współpracy z Zakła- demUbezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem systemu eme- rytalnego oraz orzecznictwem lekar- skim. W 2016 roku współpracował przy Przeglądzie systemu emerytal- nego. Posiada doświadczenie w za- kresie doradztwa przy tworzeniu i fun- kcjonowaniu PPE oraz PPK. Autor książek i artykułów prasowych doty- czących problematyki systemu eme- rytalnego.Aktywnykomentatorzaga- dnieńzwiązanychzsystemememery- talnym, wielokrotnie goszczący w pro- gramach radiowych i telewizyjnych. „Wraz ze wzrostem udziału w strukturze społecznej osób w wieku poprodukcyjnym zmianie ulegać będzie stan i struktura konsumpcji w gospodarce. Na znaczeniu zyskają wydatki na pokrycie kosztów stałych związane z żywnością i kosztami mieszkań, a także wydatki związane ze zdrowiem. Stracą na znaczeniu wydatki na transport, odzież, czy wyposażenie mieszkań.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=