Credit Manager Magazine 12/2022

63 www.creditmanagermagazine.pl GRUDZIEŃ / DECEMBER 2022 Stanisław Okoński Redaktor Portalu Spraw Zagranicz- nych i czasopisma ,,Obóz”. Student historii i ekonomii. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) został udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe przez klubjagiellonski.pl GEOPOLITYKA wypełniono już luki w murze w stanie Arizo- na. Odmienność podejścia polega głównie na łagodniejszej retoryce. Napięcia w relacjach z USA to jednak nie tyl- ko narkotyki i migracja, ale również handel. Stany Zjednoczone są bezsprzecznie najwięk- szym partnerem gospodarczym Meksyku. Towary wysyłane do północnego sąsiada sta- nowią prawie 80% wartości eksportu, a przy- wożone stamtąd produkty około 45% warto- ści importu. Główne produkty eksportowe Meksyku to maszyneria, sprzęt AGD, środki transportu, paliwa i żywność. Waszyngton był miejscem, do którego AMLO wybrał się z pierwszą wizytą zagraniczną. Tę zależność wykorzystał prezydent Trump podczas renegocjacji umowy handlowej NAF- TA między Kanadą, USA i Meksykiem. Wcze- śniej nazywał ją „najgorszą umową handlową, jaką podpisały Stany Zjednoczone”. Porozu- mienie NAFTA zawarto w 1994 roku. Na jego podstawie zniesiono cła w handlu pomiędzy państwami Ameryki Północnej, co znacząco podniosło poziomwymiany towarowej ponad 4-krotnie. USA zależało na zmniejszeniu do- tychczasowego deficytu w handlu towarowym z Kanadą i Meksykiem, który znacząco wzrósł od momentu ratyfikowania umowy. Inwestycje amerykańskie w Meksyku zwięk- szyły się 7-krotnie, co miało przyczyniać się do przenoszenia tam miejsc pracy. Zdaniem krytyków NAFTA umożliwiała nieuczciwą konkurencję ze względu na znacznie niższe płace oraz brak regulacji na rynku meksy- kańskim. Flagowym przykładem był prze- mysł samochodowy. Amerykanie w dużym stopniu uzależnili się od komponentów po- chodzących od pozostałych stron umowy. Jednym z warunków zaakceptowania nowego dokumentu przez światowe mocarstwo było zatrzymanie przez Meksyk fali migrantów zpołudnia.ObecnyukładprzyjąłnazwęUSM- CA i ogranicza wymienione niekorzystne dlaUSAaspektypoprzedniegoporozumienia. Solidarność z autorytaryzmem? Nie oznacza to wcale abdykacji Meksyku z pro- wadzenia aktywnej polityki zagranicznej. Le- wicowy rząd ma ambicje, by uczynić ze swo- jego państwa mediatora konfliktów w Ame- ryce Środkowej. Pomóc w tym ma zasada samostanowienia narodów i nieingerencji niezależnie od systemu politycznego. Meksyk nie angażuje się w wewnętrzne spra- wy partnerów gospodarczych. Rolę rozjemcy przyjął chociażby wobec Wenezueli, gdy za- łożył grupę negocjacyjną, którą nazwano me- chanizmem z Montevideo. Inicjatywę poprze- dziło opuszczenie Grupy z Limy. Jest to zbiór państw, które pod przewodnictwem USA izo- lowałyWenezuelę na arenie międzynarodowej i stosowały przy tym sankcje gospodarcze. Jak widać, ruch Meksyku przełamuje wyklu- czenie dyplomatyczne reżimu Nicolasa Ma- duro. Obrador przekonuje, że aby zatrzymać zjawisko masowej migracji, należy wspierać kraje pochodzenia migrantów. Prezydent we współpracy z ONZ zainicjował program, któ- ry finansowo wspiera Gwatemalę, Salwador i Honduras, a więc państwa, z których od- pływ ludności jest największy. Za obecnej prezydentury ożywiono też współ- pracę w ramach Wspólnoty Państw Amery- ki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). Dużym sukcesem w polityce zagranicznej Meksyku był wybór na niestałego członka Rady Bez- pieczeństwa ONZ w 2022 roku. Zachowanie obecnego prezydenta względem USA charak- teryzuje się dużą asertywnością. W czerwcu tego roku odmówił on udziału w Szczycie Ameryk (Summit of the Americas) z powodu niezaproszenia Kuby, Nikaragui i Wenezueli przez USA. Niezależnie od oceny tej decyzji, rząd mek- sykański wykazuje się samodzielnością. Po- mimo tego, że w samych Stanach Zjednoczo- nych mieszka około 36 mln Meksykanów, to kraj nie waha się postawić swojemu najwięk- szemu partnerowi. „Zarzuty prezydenta Trumpa, który twierdził, że to obywatele Meksyku naruszają granicę, nie były prawdziwe. W ślad za byłym prezydentem podąża większość mediów z USA, które nie robią rozróżnienia między narodowościami przybyszów, zgodnie nazywają ich Meksykanami.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=