Credit Manager Magazine 12/2022

42 www.creditmanagermagazine.pl GRUDZIEŃ / DECEMBER 2022 Zdani na siebie? Współczesny obraz polskiego przetwórstwa tworzyw sztucznych Ze skutkami globalnych kryzysów dziejącymi się od początku trzeciej dekady XXI wieku każda branża radzi sobie na swój własny sposób. Co jednak z sektorami w polskiej gospodarce uzależnionymi znacznie od kondycji niemal wszystkich pozostałych obszarów krajowego i zagranicznych rynków? Do takich właśnie należy m.in . przetwórstwo tworzyw sztucznych, które, mimo dłużących się opóźnień regulacyjnych, konsekwentnie stawia czoła kolejnym wyzwaniom. Nowe zasady w kryzysowej dekadzie Jeszcze na początku obecnej dekady progno- zowano, że najpoważniejszym czynnikiem decydującym o kształcie gospodarki – za- równo w ujęciu krajowym jak i międzynaro- dowym – będą skutki covidowej pandemii. Kiedy po największych falach zakażeń, izo- lacjach i zamrażaniu poszczególnych części rynku zaczęto względnie dostosowywać się do nowego rytmu, a przedsiębiorcy z różnych branż przystąpili do realizacji odpowiednio zmodyfikowanych planów, oczy wszystkich momentalnie zostały zwrócone na brutalne działania wojenne Rosjan wobec Ukrainy. Na domiar złego, zbrodnicza agresja Putina, roz- grywając się na tle postępującej inflacji, coraz wyższych stóp procentowych czy gwałtownie rosnących kosztów za energię, stała się kolej- nym czynnikiem utrudniającym znacznie ja- kąkolwiek właściwą reakcję na niezaleczone, pogłębiające się kryzysy. W zależności od tego, w jakim obszarze ryn- ku funkcjonują dane przedsiębiorstwa, każdy z kryzysogennych czynników wpływa na nie w zróżnicowany sposób. Znajdą się nawet takie podmioty, na których działalność choć- by sama pandemia mogła w pewnym stop- niu wpłynąć napędzająco. Wydaje się, że do takowych sektorów można by było zaliczyć branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych. W końcu zapotrzebowanie na przedmioty jednorazowego użytku niewątpliwie wzrosło, a te w znacznej części wykonywane są m.in . z plastiku. Przyłbice, jednorazowe maseczki, kombinezony i wiele innych produktów sta- nowiło niekiedy istotne uzupełnienie wypo- sażenia lekarzy i ratowników medycznych stojących na pierwszej linii frontu w walce z pandemią. Okazuje się natomiast, że tego Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych typu przykłady są jedynie kroplą w morzu zawiłości dotyczących całego sektora prze- twórstwa tworzyw sztucznych. Rynek ten jest praktycznie tak bardzo zdywersyfikowany, jak wiele gałęzi posiada cała gospodarka. W symbiozie z resztą gospodarki Tworzywa sztuczne – pośrednio lub bez- pośrednio – związane są z niemal każdym aspektem życia społecznego, konsumenc- kiego etc. Co za tym idzie, wyniki przedsię- biorstw specjalizujących się w produkowaniu konkretnych wyrobów w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu są zależne od wyni- ków branży, której dane produkty są dedyko- wane. Trudno zatem pokusić się o wniosek, jakoby wytwórcy komponentów motoryza- cyjnych mogliby zaobserwować w pandemii takie samo zapotrzebowanie na ich produkty, jak producenci jednorazowych przedmiotów stosowanych w medycynie i ratownictwie. Nie oznacza to jednocześnie, że wzrost po- pytu zawsze równa się realnej możliwości zwiększenia produkcji i sprzedaży. Tymcza- sem zarówno jedni, jak i drudzy mierzą się obecnie z innymi licznie występującymi prze- szkodami, z czego niektóre z nich – w kontek- ście całej branży jako jednego z segmentów polskiej gospodarki – choć wcale nie musiało tak być, dzieją się z przyczyn wewnętrznych. Cena, potrzeba, możliwości Postpandemicznyokres,aprzynajmniejchwi- lowa przerwa od pandemii daje o sobie znać m.in . jako czas mocno osłabionych walut (w tym złotego), rosnących cen energii czy niedoboru surowców. Stopień nasilenia, z ja- kim te i pozostałe czynniki oddziałują na rynek krajowy i międzynarodowy, jest do- datkowo podsycany przez nieludzkie i bez- sensowne działania wojenne Rosjan na tery- torium ukraińskim, których końca póki co nie widać. Wątpliwie pozytywne realia gospodarczo- -ekonomiczne branża przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce odczuwa wyraźnie. We- dług danych GUS, pomimo wysokiego za- interesowania wyrobami z gumy i tworzyw sztucznych wśród konsumentów, ich cena od wiosny do lata 2022 roku spadła do pozio- mu najniższego od czerwca 2020. Co praw- da, staniały jednocześnie same surowce, jednak wartość poszczególnych polimerów do produkcji w przeliczeniu zł/kg jest i tak przynajmniej prawie dwukrotnie wyższa, niż „Wątpliwie pozytywne realia gospodarczo-ekonomiczne branża przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce odczuwa wyraźnie. Według danych GUS, pomimo wysokiego zainteresowania wyrobami z gumy i tworzyw sztucznych wśród konsumentów, ich cena od wiosny do lata 2022 roku spadła do poziomu najniższego od czerwca 2020.” BRANŻE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=