Credit Manager Magazine 2/2021

5 CREDIT MANAGER MAGAZINE Luty / february 2021 TEMAT NUMERU Narzędzia do cyfryzacji europejskich gospo- darek dostarczają jednak głównie wielkie korporacje mające siedziby poza Europą. Ap- ple z Kalifornii i Samsung z Korei Południo- wej produkują najpopularniejsze telefony w Europie. Facebook jest właścicielem naj- częściej używanych sieci społecznościowych, Google dominuje w wyszukiwaniu i reklamie online, a Amazon kontroluje handel elektro- niczny. Firmy europejskie prowadzą działal- ność w oparciu o infrastrukturę chmurową firm Amazon i Microsoft. Regionalne sieci bezprzewodowe są w dużej mierze zbudowa- ne ze sprzętu chińskiego giganta Huawei. Najbardziej obiecujące europejskie startupy takie jak Skype i DeepMind (brytyjska firma zajmująca się sztuczną inteligencją) zostały przejęte przez korporacje zza Atlantyku. Sky- pe został kupiony w 2011 roku przez Micro- soft, a DeepMind w 2014 przez Google. Niektóre rządy europejskie starają się ogra- niczyć obecność gigantów cyfrowych. Przy- kładem jest decyzja Francji z lipca 2019 roku o nałożeniu 3-procentowego podatku, która niemal doprowadziła do wojny handlowej, ze Stanami Zjednoczonymi. ZdaniemBCGHen- derson Institute – think tanku należącego do Boston Consulting Group, lepszą strategią by- łoby umiejętne wykorzystanie obecności wiel- kich korporacji technologicznych w Europie. Atutem Unii Europejskiej jest ogromny ry- nek wewnętrzny, wysoka siła nabywcza lud- ności i wysoki poziom edukacji. Żadna cyfro- wa korporacja, mająca globalne ambicje nie może sobie pozwolić na nieobecność w jed- nej z największych gospodarek świata. Te atu- ty Komisja Europejska stara się wykorzystać, negocjując z amerykańskimi gigantami, wy- muszając na nich transfer technologii i za- angażowanie w rozwój europejskich firm cy- frowych. Transformacja cyfrowa w Polsce i w regionie Według raportu firmy McKinsey „Digital Challengers in the next normal. Central and Eastern Europe on a path to digitally-led gro- wth” w latach 2017-2019 gospodarka cyfrowa wEuropie Środkowo-Wschodniej rosławtem- pie niemal 8 proc. w skali roku, osiągając 94 miliardy euro w 2019 r. Rok 2019 był kolej- nym rekordowym rokiem pod względem in- westycji technologicznych w Europie Środ- kowo-Wschodniej. Napływ kapitału podwyż- szonego ryzyka do regionu wyniósł 1,5 mld euro – ponad pięć razy więcej niż w 2015 r. Pierwszych pięć miesięcy roku 2020 przynio- sły wzrost gospodarki cyfrowej w regionie oponad 14 proc. Raport zalicza Polskę do gru- py tzw. cyfrowych pretendentów (ang. Digi- tal Challengers). Gospodarka cyfrowa w Pol- sce w latach 2017 -2019 rosła w tempie 7,2 proc. rocznie, osiągając w 2019 roku wartość 32,7 mld euro (czyli około 144 mld zł). Od stycznia do maja 2020 roku wzrost gospo- darki cyfrowej gwałtownie przyspieszył i był 2,5-krotnie wyższy niż w poprzednich dwóch latach. W skali roku wyniósł 18,4 proc. Analitycy McKinsey’a zauważają, że choć tempo transformacji cyfrowej w Polsce jest szybsze niż w największych gospodarkach zachodnioeuropejskich, to poziom cyfryzacji wciąż jest niższy niż tam. W dodatku cyfrowi liderzy, do których McKinsey zalicza Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Irlandię, Luksem- burg, Holandię, Norwegię i Szwecję rozwijali gospodarkę cyfrową szybciej niż Polska i jej sąsiedzi. Niemniej, istnieją przesłanki, by pro- gnozować przyspieszenie transformacji cyfro- wej w naszym regionie. Raport McKinsey’a zwraca uwagę na wysokiej jakości infrastruk- turę cyfrową oraz dynamicznie rozwijającą się cyfrową branżę. Cyfrowe „jednorożce” (unicorn, czyli „jednorożec” to startup o war- tości ponad 1 mld dolarów) warte są łącznie około 50 mld euro. Cyfrowe „jednorożce” działają globalnie Specyfiką gospodarki cyfrowej jest łatwość przekraczania granic. Wynika to z faktu, że koszt przesyłu produktu (programu, aplika- cji lub usługi) nawet na największe odległo- ści jest bardzo niski, a przekroczenie granic i wejście na nowy rynek łatwe. Dzięki temu cyfrową potęgą stała się maleńka Estonia. W kraju liczącym 1,3 mln mieszkańców fir- my skoncentrowane na rynku wewnętrznym mają ograniczone możliwości rozwoju, ale jeśli działają globalnie, mogą stać się „jed- norożcami”. Estończycy założyli aż pięć firm, wartych ponad miliard dolarów wykorzystu- jących technologie cyfrowe. Najbardziej zna- ny estoński startup to Skype (kupiony przez Microsoft). Aplikacja Skype ma około 700 mln użytkowników na całym świecie. Globalnie działa także TransferWise – firma założona w 2011 roku przez dwóch Estończy- ków, która obecnie ma siedzibę w Londynie. Obsługuje ponad 750 tras walutowych na ca- łym świecie, w kilkudziesięciu walutach oraz zapewnia konta wielowalutowe. Ma 4 mln klientów, którzy miesięcznie przesyłają pie- niądze wartości około 4 mld dolarów. Cyfrowe „jednorożce” w Europie Środkowo- -Wschodniej najczęściej specjalizują się w han- dlu internetowym. Polski lider w branży e-commerce – Allegro – jest najbardziej war- tościową firmą w regionie. Kapitalizacja spół- ki wynosi obecnie 76,5 mld PLN, czyli 17 mld euro lub 20,4 mld dolarów. Spółka Allegro za- debiutowała na warszawskiej giełdzie w paź- dzierniku 2020. Koncentruje się na polskim rynku, ale poprzez platformę internetową można sprowadzać towary z całego świata. E-commerce to także specjalność litewskiej spółki Vinted, platformy internetowej, która pozwala swoim użytkownikom sprzedawać, kupować i wymieniać używane ubrania i ak- cesoria. Obsługuje kilkanaście krajóww Euro- pie oraz Stany Zjednoczone. Startup powstał w Wilnie w 2008 roku. Nie jest notowany na giełdzie, więc jego wartość znana jest tylko w przybliżeniu. Wynosi około 1 mld dolarów. Rumuński startup eMAG rozpoczął swoją działalność w 2001 roku jako sklep interne- towy z systemami komputerowymi i pro- duktami biurowymi. W lipcu 2012 roku 70 proc. udziałów nabył południowoafrykański fundusz inwestycyjny Naspers, za 100 mln euro. Dziś wartość spółki przekracza 1 mld dolarów. W 2012 r. eMAG rozszerzył swoją działalność na rynki zagraniczne, które sta- nowią ponad 10 proc. sprzedaży spółki. „Specyfiką gospodarki cyfrowej jest łatwość przekraczania granic. Wynika to z faktu, że koszt przesyłu produktu (programu, aplikacji lub usługi) nawet na największe odległości jest bardzo niski, a przekroczenie granic i wejście na nowy rynek łatwe.” „2/3 Europejczyków korzysta z zakupów w sieci częściej niż przed pandemią. Duża część konsumentów, którzy zaczęli kupować online w czasie pandemii, deklaruje, że będzie to robić dalej po jej ustaniu.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=