Credit Manager Magazine 2/2021

18 CREDIT MANAGER MAGAZINE Luty / february 2021 ANALIZA szej kategorii ryzyka inwestycyjnego spadł niemal do zera. Oczywiście sytuacja branż, zarówno przemysłowych jak i pozaprzemy- słowych, jest mocno zróżnicowana. Więk- szość z nich w wyniku kryzysu mocniej bądź słabiej ucierpiała, nieliczne wychodzą z niego bez większego uszczerbku, ale są wśród nich również takie, które zyskują. Spośród ujętych w badaniu 199 działalno- ści przemysłowych, w 31 branżach (klasach PKD) ryzyko w porównaniu z drugą po- łową 2020 roku wzrosło, a w 30 branżach zmniejszyło się. Udział przychodów branż, w których ryzyko inwestycyjne wzrosło, w przychodach całego przemysłu wyniósł 12,1 procent, a udział branż, w których ry- zyko spadło wyniósł niecały 1 procent. Poza przemysłem spośród 196 poddanych analizie branż, w 29 ryzyko wzrosło, a w 24 ryzyko spadło. Udział przychodów branż, w których ryzyko inwestycyjne wzrosło w przychodach pozaprzemysłowych wyniósł 10,7 procent i był nieco niższy, niż udział branż, w któ- rych ryzyko spadło (12,7 procent). Pomimo zatem, że poza przemysłem branż w których ryzyko wzrosło było więcej, niż branż, w któ- rych ryzyko obniżyło się, to działalności, wktórych nastąpił spadek ryzyka, miały wgo- spodarce większe znaczenie, niż działalności, w których ryzyko zwiększyło się. Ciekawie wygląda porównanie udziałów przy- chodów branż przypisanych do wymienionych wyżej umownych kategorii ryzyka, a zwła- szcza przesunięcia tych udziałów w porów- naniu do sytuacji sprzed kryzysu. W przemyśle działalności charakteryzujące się małym ryzykiem inwestycyjnym generu- ją w pierwszej połowie 2021 roku zbliżony udział przychodów przemysłu, co pół roku wcześniej. W porównaniu jednak do sytuacji sprzed kryzysu udział ten spadł o około poło- wę. Na ryzyko średnie przypada mniej więcej 1/3 przychodów działalności przemysłowych i udział ten pozostaje względnie stabilny. Udział działalności należących do kategorii podwyższonego ryzyka znacząco powiększył się po wybuchu kryzysu, by w pierwszym pół- roczu 2021 roku nieco spaść. Wzrost w ostat- nim czasie odnotowała kategoria ryzyka wy- sokiego, a udział kategorii bardzo wysokiego utrzymał się na podwyższonym po wybuchu epidemii poziomie. Poza przemysłem najbardziej uderzającą obserwacją jest niemal zaniknięcie kategorii małego ryzyka inwestycyjnego. Kategoria ta była dominującą przed wybuchem pande- mii, w znaczący sposób ograniczyła się po jej wybuchu, a w pierwszej połowie 2021 roku udział przychodów branż do niej zali- czonych spadł prawie do zera. Dominującą grupą stały się branże zaliczane do kategorii ryzyka średniego, a udział ten w ostatnim czasie jeszcze wzrósł. W porównaniu do sy- Źródło: Branżowy ranking ryzyka, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Wykres 1. Udział kategorii ryzyka inwestycyjnego w przychodach przemysłu. Źródło: Branżowy ranking ryzyka, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Wykres 2. Udział kategorii ryzyka w przychodach działalności nieprzemysłowych. Źródło: Branżowy ranking ryzyka, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Wykres 3. Udział kategorii ryzyka w przychodach działalności przemysłowych i nieprzemysłowych.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=