Pre Loader

Model A. Hołdy dla firmy budowlanej

Model powstał w 2007 roku.

 

W krajowej literaturze przedmiotu spotykamy nieliczne przypadki uwzględnienia w konstrukcji modeli dyskryminacyjnych i logitowych specyfiki branżowej badanych przedsiębiorstw. Wymienić tu należy warianty metod opracowanych przez A. Hołdę, S. Juszczyka oraz E. Grzegorzewską.

A. Hołda oszacował modele dyskryminacyjne oraz logitowe dla firm produkcyjnych, budowlanych oraz handlowych [Hołda, Micherda, 2007]. Wariant dla firmy budowlanej:

 

model dyskryminacyjny: ZB = 1,466 – 3,101 · W1 – 0,015 · W2 + 2,629 · W3

model logitowy: LB = 3,847 – 10,365 · W1 – 0,041 · W2 + 7,524 · W3

 

W1 = środki pieniężne z działalności inwestycyjnej/aktywa

W2 = należności krótkoterminowe · 365/przychody z ogółu działalności

W3 = zysk (strata) netto + zysk (strata) z lat ubiegłych/zobowiązania krótkoterminowe

 

Prawdopodobieństwo upadku firmy (Pi) obliczamy według wzoru:

Pi = 1/1 + e(-L)

gdzie: e = 2,718282 (podstawa logarytmu naturalnego)

 

Firma nie jest zagrożona upadłością, jeżeli: Z > 0 oraz L > 0,5.