Analizy makroekonomiczne

//Analizy makroekonomiczne

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w pewnym otoczeniu ekonomicznym, politycznym i społecznym. Sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza i społeczna w danym kraju determinuje warunki inwestowania i prowadzenia działalności przez wszystkie podmioty.

Czynniki makroekonomiczne tworzą warunki ekonomiczne i prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw w danych warunkach rynkowych. Dotyczą one ogólnych zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji. Wyznaczają ramy funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie mogą zarządzać czynnikami, które stanowią jego otoczenie, jednak powinny je identyfikować i analizować w celu uzyskania kompleksowych informacji, które w sposób zasadniczy mogą wpływać na racjonalne działania.

Analiza czynników makroekonomicznych, tj. elementów tzw. otoczenia dalszego (zewnętrznego) przedsiębiorstwa, jest elementem każdej kompleksowej metodologii oceny ryzyka kredytowego. Spotykamy ja chociażby w podejściu 5C, gdzie otoczenie makroekonomiczne analizowane jest w obszarze „Conditions”.

Zestaw najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

Krótka historia gospodarek wschodzących

23 styczeń 2019

Bilans zmian w gospodarkach wschodzących jest niejednoznaczny. Wzrósł ich udział w gospodarce globalnej, ich rynki stały się bardziej heterogeniczne, jednak nie dokończono wielu reform strukturalnych.

Kończący się 2018 r. upłynął pod znakiem m.in. perypetii w gospodarkach wschodzących.

Dlatego warto zastanowić się nad kondycją tych gospodarek i dokonanego postępu.

Za duże włoskie długi – jak zadłużenie hamuje rozwój

3 styczeń 2019

Gospodarka Włoch należała w ostatnich latach do najwolniej rozwijających się w strefie euro. Zadłużenie państwa rosło, dochodząc w połowie tego roku do 2,3 bln euro czyli 133 proc. PKB. Nic nie wskazuje na zmianę tej tendencji. A to, czego obecnie najbardziej potrzebują Włochy to realizacja szerokiego programu reform strukturalnych ukierunkowanych na zwiększenie produktywności i większe wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym szczególnie zapewnienie możliwości pracy młodym absolwentom szkół wyższych i zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy.