Analizy makroekonomiczne

//Analizy makroekonomiczne

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w pewnym otoczeniu ekonomicznym, politycznym i społecznym. Sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza i społeczna w danym kraju determinuje warunki inwestowania i prowadzenia działalności przez wszystkie podmioty.

Czynniki makroekonomiczne tworzą warunki ekonomiczne i prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw w danych warunkach rynkowych. Dotyczą one ogólnych zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji. Wyznaczają ramy funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie mogą zarządzać czynnikami, które stanowią jego otoczenie, jednak powinny je identyfikować i analizować w celu uzyskania kompleksowych informacji, które w sposób zasadniczy mogą wpływać na racjonalne działania.

Analiza czynników makroekonomicznych, tj. elementów tzw. otoczenia dalszego (zewnętrznego) przedsiębiorstwa, jest elementem każdej kompleksowej metodologii oceny ryzyka kredytowego. Spotykamy ja chociażby w podejściu 5C, gdzie otoczenie makroekonomiczne analizowane jest w obszarze „Conditions”.

Zestaw najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

7 wrzesień 2020

Narosły w okresie pandemii dług może w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw doprowadzić do trwałej stagnacji w gospodarce światowej. Zanim dojdzie do demograficznego tsunami, kraje powinny uznać obniżenie długu publicznego za swój priorytet. W 2010 roku Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff, opublikowali w American Economic Review artykuł „Growth in a Time of Debt” (Wzrost w czasach zadłużenia – tłum. red.), w którym stwierdzili, że kraje, których dług publiczny przekracza 90 proc. rosną o 1 pkt. proc. wolniej niż kraje mniej zadłużone. Zgodnie z badaniem dotyczy to zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i zaliczanych do rynków wschodzących. Obecny kryzys wywołany pandemią sprawi, że poziom 90 proc. długu przekroczy kilkadziesiąt krajów, a wiele z nich będzie w stanie obsługiwać dług tylko jeśli stopy procentowe pozostaną na obecnym, bardzo niskim poziomie.

Epidemiczny stress-test

30 marzec 2020

Pandemia koronawirusa zaskoczyła świat. Poza bezpośrednimi skutkami dla zdrowia publicznego, zaczyna również ujawniać istniejące słabości gospodarcze i może zagrozić stabilności finansowej. Kryzys przypomina również o tym, że żyjemy w głęboko powiązanym świecie.

Zmniejszenie zaufania konsumentów i inwestorów jest najbardziej bezpośrednią oznaką rozprzestrzeniania się efektu domina wynikającego z początkowego szoku, ale większe wyzwania polityczne stanowią: spadek cen aktywów, słaby zagregowany popyt, zwiększone ryzyko związane z wysokim poziomem zadłużenia i pogarszająca się dystrybucja dochodów.

Problemy z niepewnością polityczną

30 październik 2019

Konflikty międzynarodowe, wojny walutowe lub handlowe, zmiany rządów wywołane niezadowoleniem społeczeństwa lub wyborami to tylko część wydarzeń skupiających uwagę obserwatorów życia gospodarczego. Negatywne efekty niepewności politycznej można minimalizować poprzez wiarygodną politykę informacyjną.

Duże zainteresowanie tematem powiązania niepewności politycznej z realną gospodarką powoduje, że literatura dedykowana temu tematowi jest niezwykle bogata. Ekonomiści badają zarówno metody oceny niepewności politycznej jak i efekty jej wystąpienia.

Krótka historia gospodarek wschodzących

23 styczeń 2019

Bilans zmian w gospodarkach wschodzących jest niejednoznaczny. Wzrósł ich udział w gospodarce globalnej, ich rynki stały się bardziej heterogeniczne, jednak nie dokończono wielu reform strukturalnych.

Kończący się 2018 r. upłynął pod znakiem m.in. perypetii w gospodarkach wschodzących.

Dlatego warto zastanowić się nad kondycją tych gospodarek i dokonanego postępu.

Za duże włoskie długi – jak zadłużenie hamuje rozwój

3 styczeń 2019

Gospodarka Włoch należała w ostatnich latach do najwolniej rozwijających się w strefie euro. Zadłużenie państwa rosło, dochodząc w połowie tego roku do 2,3 bln euro czyli 133 proc. PKB. Nic nie wskazuje na zmianę tej tendencji. A to, czego obecnie najbardziej potrzebują Włochy to realizacja szerokiego programu reform strukturalnych ukierunkowanych na zwiększenie produktywności i większe wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym szczególnie zapewnienie możliwości pracy młodym absolwentom szkół wyższych i zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy.