Analizy branżowe

//Analizy branżowe

Kluczową kwestią dla dobrej oceny standingu ekonomicznego przedsiębiorstw, jest znajomość relacji oraz bieżącej koniunktury w branży, w której działają.

Kompleksowa wiedza na temat konkurencji, kierunków rozwoju, potencjału oraz zagrożeń, jest nieodzowna dla wyciągnięcia poprawnych wniosków w kwestii przyznania bądź nie kredytu kupieckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikowanymi tutaj bieżącymni informacjami na temat sytuacji przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki.

Sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Kryterium wyodrębnienia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych odbiorców.

Sprawdź najnowszą analizę ryzyka kredytowego w branżach

Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

7 sierpień 2020

Po okresie transformacji rynek detaliczny w Polsce rozwijał się w tempie szybszym niż w Europie Zachodniej, czemu sprzyjał proces realnej konwergencji, spadająca stopa bezrobocia oraz trwała poprawa nastrojów konsumenckich. Konsolidacja rynku nie przyczyniła się do wzrostu inflacji – piszą eksperci NBP.
W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze wyniki wewnętrznych analiz przeprowadzonych w NBP w zakresie stanu polskiego rynku detalicznego.

Według danych Euromonitora, w 2018 r. wielkość rynku detalicznego definiowana jako wartość przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstw handlowych w cenach bieżących i po oczyszczeniu z wpływu podatków pośrednich wyniosła blisko 450 mld zł (wobec 278 mld zł w 2004 r.).

Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja

14 luty 2020

Ocieplenie klimatu zagraża rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, generując ogromne koszty dla gospodarek. Jednocześnie to właśnie działalność rolnicza wpływa w ogromnym stopniu na zmiany klimatyczne, odpowiadając za jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych. Sposób gospodarowania ziemią musi się zatem zmienić.

O tym, jak ogromny wpływ na losy naszej planety ma rolnictwo, przekonaliśmy się ostatnio, gdy jesienią płonęła Puszcza Amazońska. Brazylijscy obrońcy przyrody nie mieli wątpliwości, że tragedię wywołały celowe podpalenia, których celem jest zwiększanie przestrzeni pod obszary rolne.

Wspólnota bez węgla i stali

5 grudzień 2019

Unijne hutnictwo jest pierwszą ofiarą polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Od zeszłego roku produkcja spada. Jednocześnie rośnie import stali spoza UE – z krajów, gdzie nie ma obciążeń finansowych wynikających z polityki klimatycznej.

W pierwszym półroczu 2019 r. produkcja unijnego hutnictwa stali, zatrudniającego 330 tys. osób (w firmach kooperujących z nim pracuje 2,2 mln ludzi), zmniejszyła się o 2,5 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2018 roku. Mimo że w tym czasie prawie na całym świecie produkcja stali wzrosła o 4,6 proc., w Indiach o 4 proc., a w Chinach, które są głównym wytwórcą na świecie (mają połowę udziału w światowej produkcji) aż o 10 proc.

Rynek motoryzacyjny wstrząsnął koniunkturą w Europie

19 luty 2019

Dekoniunktura na rynku motoryzacyjnym spowodowana nowymi normami emisji spalin przyczyniła się do spowolnienia europejskiej gospodarki. Sytuacja ta najbardziej uderza w niemiecki przemysł samochodowy i jego dostawców, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Najgłębszy spadek rejestracji, bo o blisko połowę, odnotowała grupa Volkswagen. Zmniejszenie popytu na nowe samochody było oczekiwane, jednak jego skala okazała się znacząco większa od wcześniejszych przewidywań i w efekcie wpływ na pogorszeniu się danych makroekonomicznych był silniejszy. Czy to początek fali upadłości dostawców i poddostawców przemysłu motoryzacyjnego?

Rynek prasy: RUCH [S.A.] w stronę bankructwa?

18 lipiec 2018

Kilka tygodni temu Ruch S.A. opublikował sprawozdania finansowe za 2017 rok. Potwierdziły one tylko kiepską kondycję finansową tego największego dystrybutora prasy, którego kłopoty z płynnością wydawcy widzieli już od miesięcy.

Balansujący na krawędzi bankructwa, kontrolowany i zarządzany przez Igora Chalupca, byłego prezesa PKN Orlen, Ruch S.A. chce sprzedać sieć detaliczną.

Czy upadłości ikony dystrybucji prasy w Polsce uda się uniknąć? Czy jest to w ogóle możliwe w dynamicznie zmieniającej się branży mediów?