PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Umowa ubezpieczenia należności


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Umowa ubezpieczenia należności

9 grudzień 2016

 

Umowa ubezpieczenia należności określa ramy współpracy między Tobą jako przedsiębiorcą a firmą ubezpieczeniową chroniącą przysługujące Twojej firmie należności. Jakie są strony umowy ubezpieczenia? Jaka jest procedura zawarcia umowy ubezpieczenia? Jakie dokumenty wchodzą w skład umowy ubezpieczenia?

 

 

Strony umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest zawierana między ubezpieczycielem czyli firmą ubezpieczeniową / towarzystwem ubezpieczeniowym, a ubezpieczającym - przedsiębiorcą, który chce zabezpieczyć swoje należności. Inne stosowane określenia ubezpieczającego to eksporter, dostawca, sprzedawca.

 

Kontrahent

Kontrahent, inaczej dłużnik, płatnik, odbiorca (jeśli jednocześnie jest płatnikiem), to strona umowy sprzedaży łączącej go z przedsiębiorcą. Twój kontrahent nie jest stroną umowy ubezpieczenia i nie może zabezpieczyć ryzyka związanego z niezapłaceniem za fakturę. To on sam jest źródłem tego ryzyka, to od niego w zasadniczej części zależy czy zapłaci czy nie. Kontrahent może nawet nie wiedzieć o tym, że należności od niego są przedmiotem ubezpieczenia. O kontrahencie piszę TUTAJ.

 

Elementy umowy ubezpieczenia

Na umowę ubezpieczenia składają się:


Wniosek o ubezpieczenie

Niektórzy ubezpieczyciele wymagają wypełnienia 2 dokumentów przed zawarciem umowy ubezpieczenia:

Częściej wniosek o ubezpieczenie jest jedynym dokumentem wyjściowym do oceny ryzyka i ustalenia warunków ochrony, a sama umowa jest przygotowywana na podstawie wymaganych we wniosku danych.

 

Podpisanie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia należności powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania stron, a wszystkie zmiany w umowie powinny być wprowadzane na piśmie pod rygorem nieważności. Aneks do umowy również powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją przez obie strony.

Zasada dwustronnego uzgodnienia zmian w umowie i podpisania nie dotyczy jednak limitu kredytowego. Decyzja ustalająca, zmieniająca czy anulująca limit kredytowy zawsze jest jednostronną decyzją ubezpieczyciela.

 

Ważność umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może być zawierana:

Warunki ochrony są ustalane najczęściej na rok i mogą być renegocjowane na kolejny okres. Trudniej jest zmieniać warunki w trakcie trwania rocznego okresu rozliczeniowego, choć nie jest to niemożliwe. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia ale najczęściej z dniem końca okresu rozliczeniowego.