PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Odszkodowanie za niezapłaconą fakturę


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Jak wyliczane jest odszkodowanie za niezapłaconą fakturę?

5 październik 2016

 

O tym, kiedy powstaje szkoda w ubezpieczeniach należności i jak sporządzany jest rachunek strat pisałam TUTAJ. Gdy znasz już wartość ubezpieczonej szkody, którą poniosła Twoja firma z tytułu braku płatności od kontrahenta, czas na ustalenie kwoty odszkodowania.

W ubezpieczeniach należności wysokość odszkodowania nie pokrywa całej poniesionej szkody. Umowa często wyznacza ograniczenia, które mogą spowodować, że nie otrzymasz tyle pieniędzy, ile się spodziewasz. Są to najczęściej parametry, których wysokość można negocjować z ubezpieczycielem zarówno uzgadniając warunki finansowe i treść przyszłej umowy, jak i modyfikując ją na kolejny rok.

 

Udział własny

Obowiązkowym parametrem umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest tzw. udział własny ubezpieczającego w szkodzie. Wynosi on od 5 do 20%. Oznacza to, że jeśli nie otrzymałeś płatności za fakturę opiewającą na 100.000 to odszkodowanie otrzymasz w wysokości pomniejszonej o udział własny np 10% czyli 90.000 (oczywiście przy założeniu, że należność spełnia warunki ochrony ubezpieczeniowej).

Celem udziału własnego jest zmobilizowanie przedsiębiorcy do skutecznego zarządzania należnościami, w tym uważnego monitorowania spłat i szybkiego windykowania przeterminowanych płatności od kontrahenta. Po drugie, odszkodowanie ma na celu rekompensatę strat, a w wartości faktury z założenia mieści się zysk Twojej firmy. Więc udział własny jest takim “ryczałtowym” wymiarem tego zysku, którego nie powinno obejmować odszkodowanie.

 

Franszyza integralna

Elementem, który może spowodować, że mimo powstania szkody nie otrzymasz odszkodowania jest franszyza integralna. Jest to często spotykany parametr umowy ubezpieczenia mający na celu ograniczenie pracochłonności likwidacji szkód przez wyeliminowanie tych wartościowo najmniejszych.

Franszyza integralna wyznacza wartość szkody, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Czyli jeśli szkoda jest mniejsza niż kwota franszyzy to ubezpieczyciel uznaje, że jej nie ma wcale. Natomiast, gdy wyliczona szkoda przekracza tę wartość, to odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości. Przykład: wysokość franszyzy 2.000 zł, niezapłacona faktura 10.000 zł - odszkodowanie będzie wyliczone od 10.000 zł (np 9.000 przy 10% udziale własnym). Jeśli natomiast kontrahent przed powstaniem szkody spłaci 8.500 zł to odszkodowanie nie zostanie w ogóle wypłacone, bo szkoda wyniesie poniżej kwoty franszyzy (1.500 zł).

Franszyza integralna kryje się w umowach ubezpieczenia pod nazwą “szkoda bagatelna” czy “strata minimalna”.

Podobne działanie, ale na etapie zgłaszania niezapłaconych faktur do windykacji ubezpieczyciela ma np. próg zgłaszania przeterminowanych należności.

Zazwyczaj nieuwzględniana do wypłaty wartość jest niska. Jednak istotne w tych rozwiązaniach jest zdefiniowanie pojedynczej należności, szkody, straty. Jeśli ta kwota będzie odliczana od każdej faktury danego kontrahenta to może się uzbierać spora jej wartość, za którą nie otrzymasz odszkodowania. Ważne więc jest, żeby odnosiła się ona do salda wszystkich należności czy zgłoszonych szkód danego kontrahenta.

 

Maksymalna kwota wypłaconych odszkodowań

Zazwyczaj w umowach ubezpieczenia występuje ograniczenie wartości odszkodowań, jakie mogą być wypłacone za dany okres rozliczeniowy np. do trzydziestokrotności zapłaconych składek. Taki parametr ma na celu uchronić ubezpieczyciela przed jakąś nadzwyczajną katastrofą finansową np. masowymi upadłościami w całej branży kontrahentów objętych umową. To ograniczenie może zadziałać wtedy, gdy wyliczone do wypłaty odszkodowanie miałoby przewyższyć składkę ponad 30 razy. Taka sytuacja zdarza się jednak niezwykle rzadko. Ubezpieczyciel najczęściej tak kalkuluje składkę ubezpieczeniową, żeby ten problem nie wystąpił. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że dla niego sygnałem alarmowym i powodem do wypowiedzenia warunków umowy może być wypłacenie odszkodowań w kwocie zbliżającej się tylko do wysokości zapłaconej składki, nie mówiąc już o kilkudziesięciokrotnym jej przekroczeniu.

 

Wypłata odszkodowania

Zgodnie z prawem, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ubezpieczyciela prawidłowo udokumentowanego roszczenia odszkodowawczego / zgłoszenia szkody. To z kolei powinieneś złożyć po powstaniu szkody. Często w umowie jest ograniczenie czasu na złożenie roszczenia do np. 6 miesięcy od daty szkody.

Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel nadal windykuje należność. Jeśli uda mu się odzyskać więcej niż kwota wypłaconego odszkodowania to nadwyżkę, czyli Twój udział własny, powinien Ci zwrócić.