PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Wskaźnik Cyklu Należności w Dniach


 

Robert Dyrcz, fundator PICM

 

KPI cd. cz.2, czyli najlepsze Kluczowe Wskaźniki Efektywności

15 września 2016

 

Wskaźnik Cyklu Należności w Dniach (WCN)

Wskaźnik cyklu (regulowania) należności w dniach (ang. days sales outstanding, DSO) jest jednym z najbardziej popularnych i najszerzej stosowanych wskaźników określających sprawność działania przedsiębiorstwa. Jest on najpowszechniej obecnie stosowanym wskaźnikiem w zarządzaniu należnościami. Warto jednak zdawać sobie sprawę z jego zalet ale również i wad, których nie jest pozbawiony.

 

Wskaźnik rotacji należności w dniach określa w ciągu ilu dni następuje spływ należności z tytułu świadczonych usług lub dostaw towarów. Informuje o tym, w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swojego klienta lub inne podmioty, którym udziela kredytu kupieckiego. Innymi słowy, wskaźnik zwany również cyklem inkasa, informuje, po ilu średnio dniach od momentu sprzedaży środki pieniężne należne z tego tytułu wpływają do kasy przedsiębiorstwa lub na jego rachunek bankowy.

 

Wskaźnik obliczany jest według następującej formuły:


przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży x liczba dni badanego okresu


Jakie są zatem jego ZALETY?

WCN określa zagregowany czas po jakim płacone są faktury z odroczonym terminie płatności. Można go wyliczyć w dowolnym momencie czasowym i dowiedzieć się jak długo w przedsiębiorstwie trwa zamienienie należności na gotówkę. Jest prostą i szybką kalkulacją, a przez to wygodna dla każdego zarządzającego płynnością finansową firmy. Jest łatwy do zrozumienia nie tylko przez finansistów.

 

Czy ma WADY?

WCN oczywiście ma też wady. Do najważniejszych należą:

Wskaźnik nie odzwierciedla efektywności windykacji ponieważ na wielkość wskaźnika wpływ ma nie tylko wielkość sprzedaży z odroczonymi terminami płatności, ale również długość terminów płatności. Ze względu chociażby na istniejącą sezonowość sprzedaży, wskaźnik może się wahać i dlatego nie może określać faktycznej jakości zastosowanego procesu windykacyjnego.

Wskaźnik nie odzwierciedla faktycznego czasu oczekiwania na płatność od odbiorców.

Wskaźnik nie jest wrażliwy na zróżnicowanie terminów płatności.

Jest „średnią” a więc nie dostrzeżemy w nim, że jedni klienci płacą z opóźnieniem, a drudzy przed terminem korzystając z dyskonta.

 

O czym warto pamiętać UŻYWAJĄC tego wskaźnika?

WCN jest szeroko używany w kontroli płynności finansowej i powszechnie uznawany za najlepszy w śledzeniu jakości spływu należności. Niewątpliwie za jego pomocą możemy śledzić trend obrotu należnościami. Używany powszechnie pozwala porównać się do innych w danej branży czy sektorze gospodarki.

Z drugiej strony nie zaleca się go do określania efektywności oraz jakości pracy działów oceny ryzyka kredytu kupieckiego oraz windykacji. Wydaje się być zbyt ogólny. Zdecydowanie nie powinien być jedynym miernikiem zarządzania należnościami.

Warto również pamiętać iż odnosi się do przeszłości.


→ przeczytaj o wszystkich KPI