PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM - spotkanie I


 

CREDIT CLUB PICM - Spotkanie I

 

Spotkanie było bezpłatne dla uczestników programu CREDIT CLUB PICM.


Tematyka i wykładowcy Agenda (pdf) Galeria O CREDIT CLUB PICM
       
DATA:                                               27 września 2017 (środa)

MIEJSCE:                                          hotel Witek, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka, Kraków

 

AGENDA 

9.30 – 10.00                                      poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00                                    Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, część 1

11.00 – 11.30                                    przerwa kawowa

11.30 – 12.10                                    Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, część 2

12.10 – 12.30                                    Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dyskusja

12.30 – 13.30                                    przerwa lunchowa

13.30 – 14.30                                    Perspektywy, szanse i zagrożenia polskiego handlu, część 1

14.30 – 15.00                                    przerwa kawowa

15.00 – 15.40                                    Perspektywy, szanse i zagrożenia polskiego handlu, część 2

15.40 – 16.00                                    Perspektywy, szanse i zagrożenia polskiego handlu, dyskusja

16.00 – 17.00                                    kawa & networking

→ pobierz szczegóły w pdf

 

Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

W konkurencyjnej gospodarce rynkowej ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej istotnie wzrasta. Wstępna identyfikacja i pomiar tego ryzyka są możliwe dzięki informacjom pochodzącym z rachunkowości jednostek gospodarczych, a w szczególności ze sprawozdań finansowych. W ocenie ryzyka kredytu kupieckiego obligatoryjna sprawozdawczość stanowi podstawowe, często jedyne źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach standingu finansowego kontrahentów.

Zagrożenie finansowe można definiować jako stan finansów firmy wskazujący na wysokie prawdopodobieństwo pogorszenia, a nawet utraty rentowności i/lub płynności finansowej, co w dalszej perspektywie może prowadzić do niewypłacalności i bankructwa. Symptomy zagrożenia mogą być identyfikowane w różnych składnikach sprawozdania finansowego.

Wykład omówi niuanse analizy finansowej, zwracając uwagę na różnice w sprawozdawczości między ustawą o rachunkowości a MSSF. Słuchacze dowiedzą się również jak prawidłowo zidentyfikować sygnały wczesnego ostrzegania wynikające ze sprawozdań finansowych.

 

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor). Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

W 2001 roku Artur Hołda poddał analizie próbę 40 przedsiębiorstw upadłych oraz 40 przedsiębiorstw, które charakteryzowała dobra sytuacja finansowa. Przedsiębiorstwa stanowiły homogeniczną grupę sklasyfikowaną w Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Dane pochodziły z lat 1993‒1996. Rezultatem badania była konstrukcja liniowej funkcji dyskryminacyjnej.

 

 

 

Perspektywy, szanse i zagrożenia polskiego handlu

Dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

 

Z raportu opublikowanego na początku lipca przez Coface wynika, że w pierwszym półroczu 2017 roku o 18 proc. wzrosła liczba polskich firm (387 przedsiębiorstw), które wystąpiły o upadłość lub restrukturyzację. Największy wzrost zanotowano w postępowaniach restrukturyzacyjnych, umożliwiających naprawę firmy. Największy wzrost upadłości i restrukturyzacji odnotowano w branży handlowej – o 23 proc. W pierwszej połowie tego roku 97 firm rozpoczęło postępowania przed sądem, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – 79. Jak twierdzą eksperci z Coface, wynika to z dużej konkurencji, presji na obniżanie marż oraz rosnącej inflacji, która powoduje, że klienci są mniej skłonni do zwiększania wydatków. Specjaliście ostrzegają, że ten trend może się pogłębiać.

Handel w Polsce to sektor odpowiadający za niemal 1/3 gospodarki i 1/4 zatrudnienia. W ostatnich latach maleje liczba sklepów ogółem, rośnie natomiast liczba sklepów wielkopowierzchniowych. Czy dalszy rozwój sieci handlowych czeka konsolidacja i przejęcia czy wchodzenie nowych graczy? Czy e-handel zmieni układ sił? Czy w najbliższych latach nastąpi poprawa sytuacji w handlu i czy będzie taka sama we wszystkich segmentach? Co dalej z polskimi firmami handlowymi – czy mają szansę na ekspansję zagraniczną?

 

Dr Maria Andrzej Faliński

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu w Poznaniu oraz wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne w Austrii, Włoszech, Niemczech i Danii. Jest autorem licznych publikacji z zakresu politologii. W latach 1990 – 1998 pracuje w sektorze obronnym – pełniąc wysokie stanowiska w obszarze cywilnej kontroli nad wojskiem oraz integracji z NATO. Dwukadencyjny członek zarządu CIOR i wiceprezes Federacji Związku Rezerwistów i Weteranów SZ RP.

Od roku 1998 związany z biznesem. Od roku zaś 2000 do roku 2017 pełniąc funkcję Sekretarza Generalnego i zarazem Dyrektora Generalnego w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej zagraniczne sieci handlowe. Aktualnie jest prezesem Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego i prezesem spółki handlowej Big Trade Group Sp. z o o. Jest autorem szeregu analiz warunków konkurowania na polskim rynku oraz prac publicystycznych i komentarzy. Od roku 2004 do 2014 członek BoA w EuroCommerce. Członek szeregu ciał doradczych, m.in. Rady Gospodarki Żywnościowej przy MRiRW oraz Rady ds. Handlu i Usług przy MG (sekretarz Rady).

W kręgu jego zainteresowań leży tematyka związana z historią myśli politycznej i ekonomicznej, ewolucją rynku wewnętrznego rozwojem nowoczesnych technik sprzedaży, lobbingiem, public relations i tzw. content marketingiem.

 

 

 

GALERIA