PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Analizy kredytowe przedsiębiorstw


 

Wiele polskich przedsiębiorstw zmaga się z problemem utrzymania płynności finansowej, którego źródłem są między innymi trudności w ściąganiu należności. Efektywne zarządzanie kredytem handlowym pomaga w budowaniu stabilnych i długotrwałych relacji z klientami oraz pozyskiwaniu informacji o odbiorcach i ich potrzebach. Jednocześnie umożliwia opracowanie indywidualnych strategii w zakresie udzielania kredytu handlowego, tzn. terminów odroczenia płatności oraz wysokości przyznawanych limitów kredytowych.

Odroczenie terminu płatności powoduje negatywne efekty związane z ryzykiem przedsiębiorstwa, płynnością finansową i ponoszonymi kosztami. Bardzo istotne jest ryzyko kredytowe, które wiąże się z prawdopodobieństwem poniesienia straty finansowej powstałej w wyniku braku lub opóźnienia płatności przez kontrahenta. Wzrost przeterminowanych i straconych należności w całym portfelu istotnie oddziałuje także na możliwości przedsiębiorstwa w zakresie realizowania własnych zobowiązań.

Na rynku dostępnych jest wiele bardziej lub mniej zautomatyzowanych serwisów oferujących ocenę ryzyka kredytowego firm. Czy jednak ów automatyzm jest w stanie prawidłowo zdiagnozować czynniki jakościowe mające często znaczący wpływ na przyszłą oraz obecna wypłacalność przedsiębiorstwa? Analizy Polskiego Instytutu Credit Management są zindywidualizowane oraz pełna oceną, obejmującą nie tylko suche wskaźniki finansowe ale także cały zestaw czynników „miękkich” mających częstokroć decydujący wpływ na wypłacalność kontrahentów. Do każdej analizy załączane są aktualne sprawozdania finansowe badanego podmiotu uzyskane z oficjalnych rejestrów handlowych.

Polski Instytut Credit Management opracował proces oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw. Ocena prowadzona jest w dwóch płaszczyznach, ilościowej oraz jakościowej. Na podstawie poniżej wyselekcjonowanego zbioru wskaźników indywidualnych otrzymywany jest wskaźnik syntetyczny, czyli rating, opisujący w sposób ogólny sytuację ocenianego przedsiębiorstwa. Otrzymany wskaźnik syntetyczny pozwala na ocenę rozwoju badanego przedsiębiorstwa w czasie oraz jego porównywanie z innymi podmiotami. Załączona metodologia opisuje proces oceny oraz wzięte pod uwagę parametry ją determinujące. Czynniki oceny zostały podzielone na następujące grupy:


Czynniki ilościowe

 

Czynniki jakościowe

 

AKTUALNA PEŁNA METODOLOGIA OCENY KREDYTOWEJ PRZEDSIEBIORSTW znajduje sie tutaj

PRZYKŁADOWA ANALIZA KREDYTOWA znajduje się tutaj

 

 

W celu ustalenia szczegółów współpracy prosimy o kontakt:

picm@picm.pl

+(48) 12 312 80 52

+(48) 12 312 80 53